Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterEnergifylket Nordland

Energifylket Nordland

[post_published]

Nordland fylke og vår egen region er et Norge i miniatyr med naturressurser som verden trenger. Bodøregionen er også et viktig logistikk-knutepunkt. Dette kombinert med god infrastruktur, gode offentlige tjenester, tilgang på flinke folk og godt samarbeid mellom politikk og næringsliv, er et godt utgangspunkt for å skape flere jobber.

Bodøregionen har dessuten vist evne til å samle seg om viktige saker. Politikk og næringsliv samarbeider tett og godt. Dette er en god oppskrift. Vi må i felleskap jobbe for at både Nordland og Bodøregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt for å tiltrekke oss ny virksomhet.

Bodø har i flere år vært en vekstmotor. Uten omland ingen maurtue og Bodø må derfor aktivt bidra til å skape arbeidsplasser også ellers i Bodøregionen. Det vil bidra til en god utvikling over tid.

Nordland produserer hvert år til sammen ca 17 milliarder Kwh fornybar energi. Vi bruker selv bare ca 10 av disse. Innbyggerne i Bodø og Fauske er de største eierne av Nord Norges største kraftprodusent Salten Kraftsamband AS. Det er viktig at dette viktige selskapet kan utvikle seg videre med hovedbase fra Fauske.

Det er derfor viktig å bruke denne overskuddsenergien til å skape arbeidsplasser i vår region og i vårt fylke istedet for “bare” å eksportere energi til utlandet?

Kraftkrevende industri

Nordland er allerede stor på kraftkrevende industri. Med vårt overskudd av fornybar energi må vi arbeide for å få flere etableringer av industri som bruker mye energi.  Det er god miljøpolitikk å få etablert slik industri her i et overskuddsområde for fornybar energi –  i stedet for at den baserer seg på for eksempel kull/gass/atomenergi i Europa. Dette vil være positivt for både lokalt eide kraftprodusenter og nettselskap i tillegg til å skape nye miljøvennlige jobber.

Datasenterindustrien er en ny, grønne industri, som vil kunne skape viktige kunnskapsbaserte arbeidsplasser i fylket vårt. Nordland har naturlige fortrinn med sin overskuddskraft, tilgang på vann, relativ god fiberdekning og kjølig klima. Videreutvikling av fiberdekning vil fortsatt være viktig med for eksempel etablering av ny forbindelse til Sverige fra den nye tollstasjonen på riksgrensen.

Når den norske statlige el-avgiften fom. 2016 harmoniseres med Danmark vil vi være enda mer konkurransedyktige og i posisjon til å konkurrere om etableringer fra denne grønne industrien.

Det krever et langsiktig utviklingsarbeid for å komme i posisjon for slike etableringer. Ringvirkningene om vi lykkes vil være formidable.  Nordland kan bli satt på verdenskartet om vi lykkes med en etablering av større globale selskaper som for eksempel Google eller Microsoft.

Muligheter og utfordringer

Oppdrett er en annen næring med store muligheter. Kan fornybar energi brukes til lokal forproduksjon til oppdrett. Soya må i dag importeres fra for eksempel Brasil og dette legger beslag på enorme landbruksområder. Satsing på forskning og naturlige fortrinn vil kunne bidra til en bærekraftig øking av lakseproduksjon i Nordland og eliminering av luseproblematikk. Dette ligger noen år frem i tid, men historien har lært oss at det umulige kan bli mulig.

Samtidig som vi må forberede oss på tiden etter oljealderen må vi også arbeide for en bærekraftig utnytting av oljeressursene utenfor kysten vår. Dette fordrer nært samarbeid med bla fiskerne og utnyttelse av ny teknologi.

Reiseliv og flott natur er en meget viktig ressurs for oss, men vi kan ikke leve av dette alene. Denne næringen må ikke settes opp mot andre næringer, men leve side om side.

Tilgang på risikokapital er nødvendig for oppstart av nye virksomheter. Det jobbes nå for å få etablert et nytt såkornfond med bred base i Nordland. Dette vil være en viktig brikke for å få til økt verdiskaping og flere jobber basert på noen av våre fortrinn.

Næringsliv og politikk må samarbeide tett og koordinert. Vi må være forberedt på langsiktig og målrettet utviklingsarbeid. Vi kommer ikke til å lykkes i «alt», men vi må  ta regien selv

Å skape flere jobber er jobb nr. 1. Vi har store muligheter i Nordland og regionen vår.  Det er positivt at det tverrpolitisk er fokus på dette. I BRUS opplever vi også et ønske om tett samarbeid med næringslivet om akkurat dette. Vi  må samle seg i en målrettet innsats for flere jobber og økt verdiskaping i fylket vårt. Vi må selv ta regien og ikke overlate denne til «nikkersadelen» fra Oslo.