Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterElektrifisering og industriutvikling gir økt kraftbehov i nord

Elektrifisering og industriutvikling gir økt kraftbehov i nord

[post_published]

Under Kraftkonferansen på Fauske 2. september presenteres en kartlegging som viser at fremtidig elektrifisering av fossilt energiforbruk i Salten og planer for industriutvikling kan utfordre kraftoverskuddet i årene som kommer.

Anders Tørud, Seniorrådgiver Kunnskapsparken i Bodø, Auke Lont, konsernsjef Statnett, Kjell Børge Freiberg, olje- og energiminister & Elnar Holmen adm. Dir. i BRUS.

Kartleggingen som er utført av Kunnskapsparken Bodø på vegne av Bodøregionens Utviklingsselskap AS, Fauna KF, Bodø kommune og SpareBank 1 Nord Norge har både kartlagt hvilken effekt elektrifiseringen av dagens fossile energibruk og industriens utviklingsplaner i regionen vil ha på kraftbehovet.

“Salten er en region med stor kraftproduksjon og betydelig kraftoverskudd, men kombinasjonen av elektrifiseringen av samfunnet og industriutvikling kan skape et kraftbehov i regionen som overstiger kraftoverskuddet” uttaler Anders Tørud, Seniorrådgiver i Kunnskapsparken Bodø, og prosjektleder for kartleggingen.

“Dette betyr at vi ikke lenger kan snakke om at vi har et overskudd av kraft i Nordland. Om ikke mange år er det svært sannsynlig at vi må legge til rette for å bygge ut ny produksjon i vår region”, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

“Når vi har sett på et scenario der alt av dagens fossile energiforbruk elektrifiseres enten direkte eller indirekte via hydrogen ser vi at dette generer et økt kraftbehov på 880 GWh.

Dette er mer enn kraftoverskuddet i de fleste av de 10 siste årene. Legger vi til tallfestede planer for nyetableringer og utvidelser i industrien så ser vi et økt kraftbehov på over 2 TWh” fortsetter Tørud.

Sentrale utviklingstrekk innen elektrifisering i Salten er bl.a. Avinor sin ambisjon om å elektrifisere all innenlands flytrafikk innen 2040 hvor Bodø lufthavn vil være sentral, og Statens Vegvesens uttalte ønske om indirekte elektrifisere Norges lengste fergesamband, Vestfjordsambandet (Bodø, Moskenes, Værøy, Røst) gjennom krav om hydrogendrift fra 2023.

“I tillegg til Vestfjordsambandet er Nordlandsbanen, som i dag går på diesel, trukket frem av Sintef som en god kandidat til indirekte elektrifisering via hydrogen. Nordlandsbanen og Vestfjordfergene har sine endepunkter i Bodø, 100 meter fra hverandre, noe som potensielt gir utrolig gode synergier. Produksjon og leveranse av hydrogen til disse to sambandene utgjør en svært stor industriell mulighet for aktører Glomfjord Hydrogen AS, som planlegger etablering av hydrogenproduksjon i løpet få år, men det vil også kreve betydelige mengder kraft”, sier Tørud

Kraftkonferansen

Kraftkonferansen i Fauske arrangeres etter initiativ fra Indre Salten Energi AS (ISE) og Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS), i samarbeid med SpareBank1 Nord-Norge, Salten Kraftsamband AS, Dragefossen Kraftanlegg AS, Nordlandsnett AS og SISO Energi AS.

“Årets kraftkonferanse setter vi fokus infrastruktur og strømnett. Det denne rapporten viser, er at vi for alvor er nødt til å ta høyde for å bygge ut nok kapasitet i et langsiktig perspektiv. Vi venter enorme investeringer innen industri, næring og havbruk de neste årene. Da er tilstrekkelig nettkapasitet avgjørende”, sier Holmen

Last ned rapport

Rapport - Et elektrisk Salten 2019 (PDF)