Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterCOVID-19 – Kompensasjonsordning og kontantstøtte til næringslivet – praktiske detaljer

COVID-19 – Kompensasjonsordning og kontantstøtte til næringslivet – praktiske detaljer

[post_published]

Torsdag kveld ble det klart hvordan kompensasjonsordning for næringslivet skal fungere i praksis med tanke på hvilke bedrifter som kan få støtte og hvor mye det enkelte selskap kan få dekket i støtteordningen.

Regjeringen melder at dette er deres forslag som skal, og må behandles i Stortinget. Ordingen må også ha godkjenning i ESA før den blir gjeldende. Søkeportalen som må benyttes skal etter planen være klar til bruk fra 17.april.

Kompensasjonsordning og ramme for støtte til næringslivet

Ordningen er ment til å dekke “faste, uungåelige kostnader” som husleie, strøm, forsikring, leie av utstyr & maskiner, samt andre lignende utgifter.

Ordningen er ment å rette seg mot små- og mellomstore bedrifter, men konsern kan også ta del. Det settes et minstebeløp på 5 000,- NOK pr juridisk enhet for å få utbetalt støtte og et makstak på 30 millioner NOK.

Det er noen unntak for å ta del i ordningen for deler av næringslivet. Disse unntakene gjelder foretak i finansnæringen, energi, utenriks sjøfart- og varetransport, olje- og gassutvinning, flyselskaper og private barnehager som er under egne støtteordninger, foretak uten aktivitet og foretak som er begjært konkurs eller under konkursbehandling.

Støtteordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai, men kan bli forlenget.

Beregningsformel

For å kvalifisere for denne støtteordningen må bedriftene kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 % pr. måned. For mars holder det å dokumentere bortfall på 20 %.

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X Justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren blir 90 % for bedrifter som er tvunget til nedstenging av staten og 80 % “for øvrig næringsliv”. Det vil også bli en egenandel på 10 000,- NOK “for øvrig næringsliv” å ta del i ordningen.

Regjeringen viser til følgende eksempler;

 • Selskap 1: Klinikk 10 A

  Selskap 1 er pålagt stegning av staten
  Omsetningsfall = 100%
  X Faste kostnader = 76 000,- pr måned
  X 90%
  Det gir en støtte fra staten på = 68 400 kr pr mnd

 • Selskap 2: Follo Catering AS.

  Selskap 2 er ikke pålagt stegning av staten men har betydelig omsetningsfall
  Omsetningsfall = 75%
  X (faste kostnader minus 10 000) = 140 000,- pr mnd
  X 80%
  Det gir en støtte fra staten på = 84 000 kr pr mnd

 • Selskap 3: Fru Haugans AS

  Selskap 3 er ikke pålagt stegning av staten men har 100 % omsetningsfall
  Omsetningsfall 100%
  X (faste kostnader – 10 000,-) = 590 000,- pr måned
  X 80 %
  Det gir en støtte fra staten på = 472 000 kr pr mnd

Regjeringen opplyser om at det kan være andre kriterier som kan slå inn, men dette legges ved eksempler på hvordan støtten kan utbetales.

Den økonomiske situasjonen

Likviditetsmessig er det innenfor ulike sektorer i ferd med å bli svært krevende, og avklaring vedrørende kompensasjonsordningen haster. Stortinget og regjeringen må nå komme opp med en konkret plan for hvordan selskapene skal kunne kompenseres og betale for sine faste løpende utgifter. Stortinget og regjeringen gitt en god del lettelser og utsettelser på skatter og avgifter, som bidrar godt i en krevende tid, men mer må komme.

Forslag Stortinget er enige om tirsdag 31.mars:

 • Kontantstøtte til bedriftene på 20 mrd i måneden ut mai 2020.
 • Å styrke kommuner og fylkeskommuner med 5 milliarder, der rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransport i fylkene.
 • Å reduserer satsen på lav moms fra 7 til 6 % til 31. oktober 2020.
 • 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige.
 • Å øke miljøtekonologiordningen på tilsvarende 50 prosent til store miljø- og klimainvesteringer.
 • 200 millioner kroner, altså en dobling, av midler til grønn skipsfart.
 • Igangsetting av vedlikeholdsprosjekter som tilsvarer opp mot én milliarder kroner. Dette er innenfor jernbane, vei, flom- og rassikring.
 • 130 millioner kroner til petroleumsforskning for å bidra til utvikling av olje- og gassnæringen.
 • Forbedre avskrivingssatsene så det blir mer lønnsomt å investere for industrien.
 • Alkoholavgiften som bryggerinæringen skal betale utsettes.
 • Drivstoffavgiften som bensinstasjonene betaler skal utsettes.
 • Fritak for kvoteplikt i ikke-kvotepliktig sektor.
 • Mer av pengene i Autopassordningen skal bli i bedriftene. I dag betales det rundt 27 000 kroner for et vogntog, og det vil nå settes ned til 9 000 kroner.
 • Én milliard kroner i ekstra stipend til studentene slik at man kan omgjøre mange av de såkalte koronalånene til stipend.

Fremgangsmåte

Portalen som planlegges ferdigstilt 17. April skal benyttes, og følgende fremgangsmåte og krav stilles til bedriftene:

 • Bedriftene legger selv inn sine data, tall og beregninger ihht de overordnede rammene
 • Tall vil så kryssjekkes mot registre og beløpsgrenser
 • Datagrunnlagene som er lagt inn skal passere gjennom automatisk kontroll
 • Utbetatling gjennomføres
 • Det blir så gjenneomført etterkontroll der det må påregnes, bekreftelse fra revisor/ regnskapspfører
 • Det vil bli stilt krav til tilbakebetaling om de fastsatte vilkår ikke er oppfylt eller det blir rapportert feil fra bedriftene.

Oppsummering

Vi vil videre følge prosessen og komme med nødvendige oppdateringer til næringslivet ved endringer, og evt ny info. P.t var dette svært gledelig informasjon, og vi håper bidragene fra staten vil avhjelpe selskap i Bodøregionen med å kunne dekke de faste kostnadene man har i disse krevende tider.

Har dere innspill og tilbakemeldinger til oss, ikke nøl med å ta kontakt.

Med beste hilsen
Elnar Remi Holmen, Bodøregionens Utviklingsselskap, og Merete Nordheim, Bodø næringsforum.


Disclaimer

Vi tar forbehold om at detaljene, tall etc er riktige fra statens side. Endringer kan forekomme.