Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterCOVID-19 Status vedtatte tiltakspakker fra regjering, storting, fylke og kommuner

COVID-19 Status vedtatte tiltakspakker fra regjering, storting, fylke og kommuner

[post_published]

Status for næringslivet i Nordland og Salten (sist oppdatert 21.april NAV Nordland)

I Nordland var det 10 352 helt ledige personer, og 4905 delvis ledige i Nordland. Det er 8,3 % av arbeidsstokken i fylket. I Bodø var 2800 ledige og 9,7 %. Mens det i Salten var 3904 helt ledige, noe som utgjør 6,54 % av arbeidsstokken i Salten.


Tiltak vedtatt og gjeldende fra regjering, Storting, fylke og kommuner

 • Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet (nytt forslag)

  Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uungåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Ordningen skal vare i 2 måneder med mulighet for forlengelse. Stortinget skal neste uke jobbe mer kompensasjonsgrad og grenser for støtte i  denne ordningen, melder regjeringen.

 • Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 mrd. kroner (nytt forslag)

  SeDette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 mrd. kroner og etablerertilskudd med 500 mill. kroner.

 • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner (nytt forslag)

  Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

 • Rentestøttefond – 300 mill. kroner (nytt forslag)

  Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 mill. kroner (nytt forslag)

  Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

 • Næringsrettet forskning – 250 mill. kroner (nytt forslag)

  Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

 • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner (nytt forslag)

  Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

 • Forlenget dagpengeperiode for oppsagte (nytt forslag)

  Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste. Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

 • Forlenget dagpengeperiode for permitterte (nytt forslag)

  For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020. Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni.

 • Forskutteringsordning dagpenger (nytt forslag)

  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

 • Kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger (varslet, vedtatt 27. mars)

  Arbeidsgiver får refundert sykepenger fra fjerde dag for korona-relatert sykefravær.

 • Økt adgang til egenmelding (varslet, vedtatt 27. mars)

  Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale fra dag 4

 • Sykepenger til selvstendig næringsdrivende (varslet, vedtatt 27. mars)

  Også selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.

 • Sykepenger til frilansere(varslet, vedtatt 27. mars)

  Også frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for koronarelatert sykefravær. Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren.

 • Vurdering av behov for forlengelse av varighetskrav for diverse ytelser (varsles)

  Dvs. forlengelse utover det som alt er regulert for AAP i §5-1 i forskriften

 • Redusert lav merverdiavgiftssats (nytt forslag)

  Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent.

 • Redusert arbeidsgiveravgift (varslet, vedtatt følges opp i RNB)

  Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner.

 • Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere (gjennomført og nytt forslag)

  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

 • Utsatt innbetalingsfrist for forskuddsskatt for upersonlige skattytere (selskap)(vedtatt, endres 27. mars)

  Forfallsfristen for andre termin for upersonlige skattytere (selskap mv.) er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Kraftforetak vil likevel ikke kunne utsette innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt.

 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter (varslet 17. mars, vedtatt 27. mars)

  Som tidligere varslet, jobbet regjeringen med en lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter. Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere tå tilgang på penger og komme seg gjennom denne krisen. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Bankene kan nå ta dette i bruk. Regjeringen jobber videre med en utvidelse av hvilke bedrifter som kan få lån under ordningen. En slik utvidelse vil fastsettes i forskrift, og må også godkjennes av ESA før den kan settes i verk. Regjeringen jobber for at dette skal kunne være på plass i løpet av neste uke. (lenke PM)

 • Statens obligasjonsfond til hjelp for store virksomheter (varslet 17. mars, vedtatt 27. mars)

  Folketrygdfondet har i dag fått sitt mandat for Statens Obligasjonsfond, og Folketrygdfondet kan nå låne penger til selskaper ved å kjøpe obligasjonslån. Fondet opprettes etter modell fra finanskrisen, men er tilpasset utfordringene vi nå står i. Tidligere erfaringer har vist at dette tiltaket kan bidra til et mer velfungerende marked for kredittobligasjoner.

 • Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper (ny lovhjemmel).

  Etter gjeldende regelverk vil aksjonærer kunne måtte betale en kurs som er kunstig høy i dagens situasjon ved et kontrollskifte i børsnoterte selskaper. I dag er det kommet på plass hjemmel slik at det kan fastsettes forskrift som åpner for innhenting av kapital til børsnoterte selskaper uten at tilbudsprisen for pliktig tilbud er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon.

  • Økt tilskudd miljøteknologiordningen 184,5 mill kroner (forvaltes av Innovasjon Norge)
  • 50 millioner til klyngeprogrammet – sikre drift
  • Finansskatten gis utsettelse 2 termin fra 15 mai til 15 august
  • Det gis mulighet for tilbakeføring av inntill 30 millioner i underskudd 2020 mot overskudd i 2019
  • Det gis utsatt formuesskatt hvis negativt årsresultet 2020

Innovasjon Norge har fått en utvidet oppdag knyttet til Gründere gjennom:

 • Økt marketsstilskudd
 • Økt komersialiseringstilskudd
 • Økt oppstartslån
 • Økning i mentorordningen

Det vil være hensiktsmessig at gründere tar direkte kontakt med Innovasjon Norge.

I tillegg er låneordningen til Innovasjon Norge forbedret slik at en kan søke om avdragsutsettelse, redusert krav til sikkerhet for lån, økt fleksibilitet for å få lån sett opp mot statstøtteregelverk samt diverse rentelettelser.


Nordland fylkeskommune

 • 6 millioner til bedriftsintern opplæring.

  Ordningen skal organiseres opp mot småbedrifter som kan iverksete kompetansehevende tiltak internt i bedriften. Bedriftene må definere hvilke tiltak som ønskes gjennomført og det skal være en lavere terskel for å kunne få denne støtten.

 • 19 millioner til mobilisering til forskning og utvikling

  • Fylkeskommunen skal utlyse og behandle søknader innenfor en remme på 5 millioner
  • Etterfølgende utlysing av 14 millioner gjennom regionalt forskningsfond Nordland hvorav søknader fra bedrifter vil bli prioritert innenfor rammen av 5 millioner
 • 12 millioner for å styrke det regionale innovasjonssystemet

  • 6 millioner til destinasjonsselskapene i Nordland
  • Dette medfører at medlemsbedriftene til Visit Bodø ikke vil måtte betale medlemskontigent 2020
  • Kontingenten for 2021 ønskes ikke
  • Ordningen skal gå til styrking av rådgivningen til bedriftene i Nordland gjennom innovasjonsselskapene, altså de selskapene som tilbyr tjenester fra SIVA.

I tillegg har Nordland fylkeskommune opprettet en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendige næringsdrivende som administreres i fylket av Kunnskapsparkene i Helgeland og Bodø, samt Egga utvikling. Telefonnr til hjelpetelefonen er 400 18 656.


Bodø kommune

 • Bodø kommunen skal gjennomføre planlagte vare- og tjenesteanskaffelser i så stor grad som mulig.
 • Bodø kommune skal samarbeide med aktører fra næringsliv, arbeidsliv og frivillig sektor i Bodø for å bidra til at statlige tiltakspakker kan gi grunnlag for næringsutvikling og arbeidsplasser i Bodø.
 • Bodø kommune skal bestille en uavhengig analyse av arbeidslivet, der kunnskap om næringsliv, arbeidsledighet og nyutdannede bedres.
 • For å sikre og utvikle aktivitet i Bodø skal arbeid knyttet til reguleringsplaner og byggesaksbehandling prioriteres.
 • Bodø kommunen skal betale innkommende fakturaer innen 14 dager etter mottak.
 • Serveringsavgift bortfaller for hele 2020.
 • Gategrunnleie bortfaller på fortau/gater utenfor egen virksomhet ut 2020.
 • Parkeringsavgift i parkeringshus kvartal 99 reduseres med 20 % midlertidig til 1. september 2020.
 • Bodø Kommune skal, etter søknad, gi inntil 1 måned betalingsutsettelse for kommunale avgifter/eiendomsskatt alle terminer ut 2020.
 • Alle utleggsbegjæringer for eiendomsskatt, kommunale avgifter, barnehage, SFO, husleieforhold o.l. stilles i bero fram til 1.september.
 • Rådmannen skal gjennomgå investerings- og vedlikeholdsplaner for å se om noen av planene kan framskyndes.
 • Bodø kommune skal utrede muligheten for å utvide inntaket av lærlinger i kommunal regi.
 • De resterende midlene i kommunens næringsfond disponeres til tiltak som raskt kan gi sysselsetting og aktivitet, samt til utviklingsprosjekter.

Med beste hilsen
Elnar Remi Holmen, Bodøregionens Utviklingsselskap, og Merete Nordheim, Bodø næringsforum.