Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterEkstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Bodøregionen

Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 – Bodøregionen

15/07/2020

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Regjeringen bevilget en egen krisepakke i revidert nasjonalbudsjett til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Tallene er klare for kommunale næringsfond i Nordland.

Det er bare for de med gode prosjekter å skynde seg og søke, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond.

Bodø kommune har fått tildelt kr. 11 754 442,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Fauske kommune har fått tildelt kr. 1 911 606,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Saltdal kommune har fått tildelt kr. 1 521 432,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Gildeskål kommune har fått tildelt kr. 1 088 485,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond

Beiarn kommune har fått tildelt kr. 1 096 648,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond

Sørfold kommune har fått tildelt kr. 1 129 118,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond

Rødøy kommune har fått tildelt kr. 1 102 081,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond

Mens hhv Røst og Værøy kommuner har fått tildelt 1 066 880,- og 1 291 651 i ekstramidler.

  • At regjeringen og Nordland fylkeskommune tildeler så store ekstramidler til de kommunale næringsfondene er svært gledelig i disse coronatider. Dette vil gi målrettede muligheter for næringslivet til å skape nye arbeidsplasser og øke investeringene i en vanskelig tid for næringslivet. Det er bare for de med gode prosjekter å skynde seg og søke, sier administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Hvem kan søke om støtte?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no

Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære tildelingsrunde blir i formannskapets møte 27. august, og for å være med der, må søknader sendes inn før 5. august.

Øvrige søknadsfrister for høsten 2020 vil være 20 september, 20 oktober og 3 november.

Offentlighet
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet 

Rapportering og utbetaling

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

For spørsmål om ordningen, ta kontakt med oss i BRUS.