Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterEt statsbudsjett med skritt i riktig retning

Et statsbudsjett med skritt i riktig retning

[post_published]

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var i Bodø onsdag 7. oktober og presenterte statsbudsjettet 2021 for næringslivet i Bodøregionen. 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen presenterer statsbudsjettet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen la fram statsbudsjettet for næringslivet i bodøregionen og med vektlegging på vår region og Nordland for øvrig.

Nå blir det også viktig å sikre at finansieringen av flyplassen kommer på plass det neste året. Dette forventer vi at regjeringen og Stortinget følger opp.

Her er forslagene i statsbudsjettet som påvirker næringslivet i vår region i størst grad.

Formueskatten:

Regjeringen foreslår å senke formueskatten ved å øke rabatten av verdien på arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent.

“Den store endringen på formueskatten er helt sentral i jobben med å sikre et godt og solid norsk eierskap. Dette bidrar til at våre bedrifter i landsdelen kan investere mer i nye arbeidsplasser og nye investeringer i sine virksomheter. Formueskatten forskjellsbehandler utenlandsk og norsk eierskap, dette er en bedring i konkurransen. Vi håper Stortinget vil gå enda lengre.” Sier Elnar Remi Holmen, adm. dir. Bodøregionens utviklingsselskap.

Vannkraft:

Regjeringen foreslår å senke vannkraftskatten som vannkraftverk i dag må betale på linje med oljeselskap, fordi de utnytter felles naturressurser for å tjene penger.

“Det kom ikke som forventet, men vil kunne være et skritt i riktig retning for å sikre nødvendige investeringer i vannkraftproduksjon. Vi mener at Stortinget også må se på å heve skjermingsfradraget på vannkraft som da vil sikre nye grønne investeringer.”, forteller Holmen.

Jernbane:

Nordlandsbanen: ERTMS

Regjeringen foreslår totalt om lag 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Nordlandsbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband, o.l. De forberedende arbeidene skal være ferdige i første kvartal 2021, slik at signalanlegget kan installeres på Nordlandsbanen gjennom 2021. Første versjon av nytt trafikkstyringssystem er planlagt satt i drift på Nordlandsbanen i slutten av 2021. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Programområde “Mer gods på bane”, Bodø, Rana og Salten kommuner

Regjeringen foreslå totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. Følgende tiltak prioriteres i Nordland:

 • Planlegging av sporarbeider på Bodø stasjon
 • Sporforlengelse ved Mo i Rana
 • Fauske Godsterminal
 • Kryssningsspor ved Dunderland

“Vi er positive til bevilgningen av nytt signalsystem til Nordlandsbanen og tiltak for å flytte gods til bane. Dette fører til flere persontog og det vil ta mer gods bort fra vei og over til jernbane.” sier Kristin Haugen, prosjektleder Bodøregionens utviklingsselskap.

Samferdsel

E6/rv. 827 Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik, Narvik og Hamarøy kommuner

Regjeringen foreslår å utbedre ferjekaier. Prosjektet legger til rette for elektrifisering av ferjesambandene E6 Bognes-Skarberget og rv. 827 Drag-Kjøpsvik over Tysfjorden.  Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter opp våren 2021, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022. Nytt anbud for strekningen Bognes-Skarberget lyses ut slik at det fra 2022 også blir nattferje på strekningen.

Rv. 80 Hunstadmoen  – Thallekrysset, Bodø Kommune

Regjeringen foreslår å bruke midler til å fullføre arbeidet.

Kyst

Farledsprosjekter

Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter langs kysten. Kystverket fordeler midlene. I Nordland gjennomføres følgende farledsprosjekter:

 • Innseiling Bodø, Bodø kommune. Prosjektet ferdigstilles i 2021.

Luftfart

FOT-ruter

Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Nordland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:

 • Andenes-Bodø t/r. og Andenes-Tromsø t/r.
 • Harstad/Narvik-Tromsø t/r.
 • Svolvær-Bodø t/r.
 • Leknes-Bodø t/r.
 • Røst-Bodø t/r.
 • Brønnøysund-Bodø t/r. og Brønnøysund-Trondheim t/r.
 • Sandnessjøen-Bodø t/r. og Sandnessjøen-Trondheim t/r.
 • Mo i Rana-Bodø t/r. og Mo i Rana-Trondheim t/r.
 • Mosjøen-Bodø t/r. og Mosjøen-Trondheim t/r.
 • Harstad/Narvik-Bodø t/r. (ny rute fra 1. januar 2021)
 • Flyruten Harstad/Narvik (Evenes) – Bodø er fra 1. januar inkludert i FOT-ruteordningen, etter at det kommersielle tilbudet på strekningen falt bort tidligere i 2020.
 • Ordningen med statlig kjøp av flyruter skal overføres til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Kontrakt for helikopterruten Værøy-Bodø t/r. som gjelder til 31. juli 2024, overføres til Nordland fylkeskommune 1. januar 2021. Tilskuddet til denne ruten er derfor overført til fylkets rammetilskudd. Ansvaret for de øvrige rutene i Nordland vil bli overført til Nordland fylkeskommune når kontrakten ved utløpet av gjeldende kontrakt for Nord-Norge 31. mars 2022.

Toppidrettstilskudd

NTG Bodø tas med i ordningen med toppidrettstilskudd. Sammen med Wang Toppidrett Hamar får de 6,2 millioner kroner.

Kultur

Økte tilskudd til kulturinstitusjoner i forbindelse med koronapandemien.

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med pandemien. Regjeringen foreslår i tilknytning til dette å øke tilskuddene til Nordland Teater (680 000 kroner) og Landsdelsmusikerordningen i Norg-Norge (310 000 kroner), Helgeland museum (0,6 millioner kroner) og Nordlandsmuseet (1,9 millioner kroner).

Museum

Regjeringen foreslår:

 • å øke tilskuddet til Museum Nord med 650 000 kroner for å dekke økte driftsutgifter ved museets nye formidlingsarene på Hurtigrutemuseet i Stokmarknes
 • å øke tilskuddet til Nordlandsmuseet med 0,5 millioner kroner for å dekke økte driftsutgifter ved Jektefartsmuseet i Bodø.
 • å kanalisere tilskuddet til Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fra 2021 via Nordnorsk Kunstmuseum.

Musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge økt tilskudd til Nordland Teater på 400 000 kroner til prosjekt rettet mot flerkulturell ungdom, som del av regjeringens satsing for å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

Nord Universitet – Blått bygg

Regjeringen foreslår 15,5 millioner kroner for å ferdigstille forprosjektet for Blått bygg ved Nord Universitet.

Nordområdene

Regjeringen foreslå å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til å styrke kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om bolyst i nord. Nordområdemeldingen som blir presentert senere i høst, vil beskrive strategier på flere viktige samfunnsområder i årene fremover. Budsjettforslaget for 2021 inneholder tiltak som er viktige for nordområdene innen blant annet forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel, kompetanse og omstilling.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 anslås bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett til mer enn 9 milliarder kroner. Inkludert i denne summen er Skattefunn-ordningen (som gir bedrifter som driver med forskning og utvikling skattefradrag), og skatteintensiv-ordningen som gir skattefradrag ved langsiktige investeringer i oppstartsselskaper.

Bevilgningene vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskapning og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Bedrifter i Nordland kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2019 ble det gitt 10,4 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Nordland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings, og fiskeridepartementet). I 2019 fikk prosjekter fra Nordland 488 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge (fra alle departementer).

Bildetekst: Bodøregionens utviklingsselskap arrangerte næringslivsfrokost med statsråd Odd Emil Ingebrigtsen i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet.