Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterInnspill til Nord Universitets strategi fram mot 2030

Innspill til Nord Universitets strategi fram mot 2030

[post_published]

Nord Universitet er godt i gang med strategiarbeidet frem mot 2030 og BRUS har gitt sine innspill til strategien på vegne av næringslivet i Bodøregionen.

Bilde: Nord Universitet

Kompetanse, utdanning og Nord-Norge

Næringslivets tilgang på kompetanse og utdanning er av helt kritisk avgjørende faktor for at næringslivet både skal kunne være til stede, få til etableringer, vekst og økt verdiskapning i vår landsdel. Derfor er Nord Universitet en helt kritisk avgjørende premissleverandør for at nærings- og samfunnsliv skal kunne rekruttere morgendagens helter, og videreutvikle, samt videreutdanne dagens bærebjelke av kompetansearbeidsplasser i arbeidslivet.

 • Basert på dette er det helt avgjørende at universitetets omdømme, og roller for samarbeid styrkes betraktelig og at det nedfelles klare mål i strategien for at disse områdene styrkes.

Sysselsetting og verdiskaping

Nord-Norge er et Norge i miniatyr med hav og land, kyst og fjell. Vi lever av å produsere varer primært basert på våre naturgitte fortrinn med rike naturressurser. I tiåret foran oss, vil eksport og produksjon av disse råvarene øke i omfang, der våre utfordringer vil være balansen mellom å få til økt vekst og verdiskaping, samtidig som vi stimulerer til vekst i folketall og økt sysselsetting. Vår jobb nr. 1 vil være å sikre vekst og rekruttering til nærings- og samfunnslivet med kompetent arbeidskraft.

Derfor mener vi at Nord sin strategi må være langt tydeligere på sine ambisjoner:

 • Der fokuset på å legge til rette for “økt sysselsetting og verdiskapning” må gå klarere frem i strategien. Her har Nord Universitet en helt sentral rolle.

Etterspørsel teknologifag

En av de raskest voksende næringene i Nord-Norge, primært Bodøregionen er IT-næringen. Samtidig er den teknologiske utviklingen i både nærings- og samfunnslivet i rivende utvikling. Ser vi på etterspørselen og behov for tilgang på arbeidskraft til næringslivet, så er kompetanseetterspørselen til de med master og/eller doktorgrad den som vokser mest, foruten de tradisjonelle yrkesfagene. Og særlig etterspørsel etter teknologifag er stor. Derfor savner BRUS at Nord Universitet tar større aktive valg i å tilrettelegge for teknologifag i sine strategiske valg.

 • Om Nord Universitet ikke aktivt svarer opp denne etterspørselen, ber vi innstendig om at universitetet aktivt legger til rette for å samarbeide med kunnskapsinstitusjoner slik at dette gapet tettes, og at det tilbys i vår region i samarbeid med næringsliv og akademia.

Samarbeid med næringslivet

For at Nord-Norge skal lykkes med en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av samfunns- og næringsliv må vi “samarbeide mer”. Derfor mener BRUS og næringslivet i Bodøregionen:

 • At Nord Universitet må innlemme i sin strategi frem mot 2030 at “samarbeidet mellom Nord og næringslivet skal vesentlig styrkes”.
 • Nord Universitet må ha klarere strategiske mål, om å være mer “relevant og synlig” både i utstrakt samarbeid, men også i samfunnsdebatten nasjonalt og regionalt, samt være mer ekstrovert i formidlingen av kunnskapen.
 • Nord Universitets desidert viktigste formål er “utdanning av kandidater og utvikling av kunnskap som leverer til etterspørselen i næringslivets behov, der fokus på økt sysselsetting og verdiskapning i Nord-Norge, Norge og verden i en bærekraftig fremtid” dette mener BRUS må gå klarere frem i strategien.

Livslang læring

Et annet viktig element for økt sysselsetting, verdiskaping og tetting av kompetansehull i samfunns- og næringsliv er videreutdanning av kandidater i både privat og offentlig sektor, under temaet “livslang læring”.

 • Nord bør derfor ha et tydelig mål for “videreutdanning av kandidater – livslang læring” i sin portefølje.

Forskning og utvikling

Kompetansebygging i form av utdanning, forskning og utvikling er et av Nord Universitets viktigste formål foruten utdanning av kandidater til samfunns- og næringslivet. Nord-Norge, og spesielt Nordland kommer særdeles dårlig ut i et nasjonalt og internasjonalt anliggende når det gjelder oppnåelsen i tilgang på større forsknings- og utviklingsprosjekter. Ser vi på Forskningsrådets samlede bevilgninger ligger Nordland på siste plass, fylkesvis. Her har Nord Universitet en sentral rolle, spesielt som vertskapsinstitusjon. Samhandlingen mellom næringslivet, kunnskapsinstitusjonene og relevante offentlige aktører må styrkes i så henseende. Derfor må Nord Universitet styrke sine mål i strategien om å ta en større andel av disse kakene.

 • Nord Universitet må ha “klare mål, tiltak og en sentral ambisjon om å ta en større andel av nasjonale, og internasjonale forskningsprogram som vertsinstitusjon” i tett samarbeid med nærings- og samfunnslivet i landsdelen.

Spesielt synlighet og måloppnåelse av forsknings- og utviklingsprosjekter i samhandling med EU må styrkes.

Naturgitte fortrinn - våre naturressurser

I Nord-Norge, Nordland og Bodøregionen har vi naturgitte fortrinn for vår eksistens, for hva vi produserer og eksporterer av varer og tjenester. Sjømat- og fiskerinæringen er en av Norges desidert største og viktigste næringer. I sum er Nordland Norges desidert største og viktigste sjømatregion om vi kombinerer rød og hvit fisk. Nord Universitet må styrke særlig sin rolle som kunnskapsinstitusjon. Fakultetet for Biovitenskap og Akvakultur er en nasjonal spydspiss innen utdanning og forskning innen sjømatnæringene. Denne næringen er også av nasjonal viktighet og synlighet og en av nasjonens viktigste satsningsområder. Dette er bredt forankret i et samlet Storting.

 • BRUS savner klare mål og tiltak for hvordan Universitetet kan styrke dette området i sin strategi for de neste 10 år.

Best på omdømme

Handelshøgskolen på Nord Universitet er en av de viktigste kunnskaps- og kompetansepremissgiverne til næringslivet i landsdelen. Nasjonalt har omdømmet til Handelshøgskolen vært helt sentralt og samtidig kjent for en av landets viktigste og beste på sitt område som kunnskapsinstitusjon, men har ikke hatt den samme oppslutningen de siste årene. Vi savner tiltak i strategien som gjør at Handelshøgskolen skal ligge på topp både i omdømme og resultat nasjonalt.

Nye kunnskapsområder

Utdanning og utvikling av kunnskap kan ikke være statisk. Nord Universitet må derfor ha klare mål om å legge til rette for nye kunnskapsområder, og ta en større rolle på samfunnsvitenskap og de endringsmønstre vår landsdel står overfor. Bare slik kan vi bedre vårt kunnskapsgrunnlag for de endringer samfunnet står overfor, som igjen bidrar til å kunne tilrettelegge for nye kunnskaps- og utdanningsløft som sikrer studieløp til fremtidens behov for nærings- og samfunnsliv.

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap i nordområdene er av avgjørende betydning både for landsdelen, nasjonen, regionen og for Nord Universitet. BRUS mener at Nord i sin strategi bør fremheve dette arbeidet, og at universitetet kan ta en mer ekstrovert rolle i satsingen på dette området.

Oppsummering

 • Fokus på å legge til rette for “økt sysselsetting og verdiskaping” må gå klarere frem i strategien. Her har Nord Universitet en helt sentral rolle.
 • Nord Universitet må aktivt legge til rette for å samarbeid med kunnskapsinstitusjoner slik at gapet i etterspørselen etter IT-kompetanse tettes, og at det tilbys studieløp i vår region i samarbeid med næringsliv og akademia.
 • Nord Universitet må innlemme i sin strategi frem mot 2030 at “samarbeidet mellom Nord og næringslivet skal vesentlig styrkes”.
 • Nord Universitet må ha klarere strategiske mål om å være mer “relevant og synlig” både i utstrakt samarbeid, men også i samfunnsdebatten nasjonalt og regionalt, samt være mer ekstrovert i formidling av kunnskapen.
 • Nord Universitets desidert viktigste formål er “utdanning av kandidater og utvikling av kunnskap som leverer til etterspørselen i næringslivets behov, der fokus på økt sysselsetting og verdiskaping i Nord-Norge, Norge og verden i en bærekraftig fremtid” dette mener BRUS må gå klarere frem i strategien.
 • Nord må ha et tydelig mål for “videreutdanning av kandidater – livslang læring” i sin portefølje.
 • Nord Universitet må ha “klare mål, tiltak og en sentral ambisjon om å ta en større andel av nasjonale og internasjonale forskningsprogram som vertsinstitusjon” i tett samarbeid med nærings- og samfunnslivet i landsdelen.
 • BRUS savner klare mål og tiltak for hvordan Universitetet kan styrke fakultet for Biovitenskap og Akvakultur & Handelshøgskolen i sin strategi for de neste 10 år.
 • Nord Universitet må betydelig styrke sitt rennommé.
 • “Sikkerhet og beredskap i Nordområdene” – Nord Universitet må ta en tydelig strategisk posisjon.