Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNye tiltak fra regjeringen, vil kosta 17,7 milliarder kroner

Nye tiltak fra regjeringen, vil kosta 17,7 milliarder kroner

[post_published]

I dag kom regjeringen med nye forslag til tiltakspakker til næringslivet, kommuner og sårbare grupper. Det er satt av totalt 17,7 milliarder kroner. 

Foto: canva

Kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

Regjeringen har satt av 5 milliarder kroner til ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall fra september til februar 2021. Kravet for å komme inn under ordningen er en omsetningssvikt på 30 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

 • for september til oktober vil bedrifter kunne få dekket inntil 60 prosent av sine faste, uungåelige kostnader.
 • for november og desember settes kompensasjonsgraden til inntil 70 prosent. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering over nyåret.
 • Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene og kan søkes på over nyttår. Søknaden må bekreftes av revisor og regnskapsfører før den sendes inn. Kostnadene for dette vil delvis bli kompensert av ordningen.
 • Utbetalingen er begrenset til oppad 50 millioner kroner. For utbetalinger over 30 millioner blir det en avkorting.

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlig karantenehotell.

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. Det blir satt av 480 millioner kroner.

 • Bedrifter kan søke fast beløp per arbeidstaker på 800-1000 kroner, per arbeider per døgn.
 • Ordningen skal gjelde fra 1. november til 28. februar.
 • Regjeringen arbeider med hvem som skal forvalte denne ordningen.

Kompensasjonsordning for store publikumsåpne arrangementer.

Kompensasjonsordning for store publikumsåpne arrangementer.

 • Arrangementer med regional eller nasjonal verdi.
 • Påløpte kostander knyttet til arrangementet, inklusive lønnskostnader.
 • Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement.
 • Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden.
 • Innovasjon Norge skal forvalte denne ordningen.

Viktigste forslag til tiltak

De viktigste forslagene til tiltak:

 • 7,3 milliarder kroner til kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien.
 • 5 milliarder kroner til en ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021.
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.
 • 1 milliard kroner til videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021.
 • 700 millioner kroner til videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021.
 • 1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.
 • 480 milliarder kroner til en kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell.
 • 300 millioner kroner til støtteordning for publikumsåpne arrangementer.
 • 250 millioner kroner til bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter.
 • 195 millioner kroner til videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoten med omsorgspenger i 2021.
 • 158 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.
 • 120 millioner kroner til karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte.

Tiltak rettet mot sårbare grupper

Regjeringen kom og med tiltak rettet mot sårbare grupper på 158 millioner kroner. Pakken som foreslås består av:

 • 75 millioner kroner til forlengelse av stimuleringsprogrammet for helsefrivillighet.
 • 20 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot invandrerbefolkningen.
 • 10 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.
 • 10 millioner kroner til Fontenehus.
 • 10 millioner kroner til tiltak for studenters psykisk helse.
 • 7 millioner kroner til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.
 • 7 millioner kroner til Røde Kors’ samtaletilbud “Kors på halsen”.
 • 7 millioner kroner til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte i fenglser.
 • 5 millioner kroner til Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner.
 • 5 millioner kroner til hjelpetelefoner og digitale hjelpeverktøy.
 • 1,8 millioner kroner til Mental helses’ telefon- og chattetjeneste “Foreldresupport”.

Forslagene blir også gjenstand for behandling i Stortinget. BRUS vil følge arbeidet med Storting og regjering for at ordningene skal bli så treffsikker som mulig. Det er kritisk for reiselivsnæringen, og den ventede kompensasjonspakken blir uhyre viktig at kommer så raskt som mulig, og blir så treffsikker som mulig.

Kilde: Finansdepartementet