Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertTidenes største satsning på samferdsel i Bodøregionen

Tidenes største satsning på samferdsel i Bodøregionen

19/03/2021

Fredag 19. mars la regjeringen fram Nasjonal Transportplan og aldri før har Nordland kommet så godt ut. 

Ny By - Ny Flyplassprosjektet prioriteres i NTP.

Regjeringen bevilger 3,1 milliarder til prosjektet hvor 2,5 milliarder er til ny flyplass, 350 millioner til flytting av redningshelikoptertjenesten og 274 millioner til ny adkomstvei til flyplassen.

Det er helt fantastisk at Nord-Norges viktigste prosjekt prioriteres med 3,1 milliarder kroner. Prosjektet vil frigjøre store arealer til byutvikling og næringsutvikling og vi kan være med å skape en helt ny smart, teknologisk og grønn bydel i Bodø. Dette er unikt, ikke bare i nasjonal sammenheng, men også internasjonalt. Nå kan vi legge til rette for å skape morgendagens arbeidsplasser, sier adm. dir. BRUS, Elnar Remi Holmen.

Hvor ble det av satsingen på Grønn Luftfart i NTPen?

Vi mener at Norge som nasjon må melde seg på i kampen om å være det sentrale midtpunkt ved å både være et utstillingsvindu for grønn luftfart, men også et teknologisk laboratorium for klimavennlig luftfart. BRUS savner derfor helt klare mål og tiltak i Nasjonal Transportplan på at Norge skal vinne frem i denne globale kampen. Nord-Norge, Nordland og Bodøregionen er perfekt for satsningen på Grønn Luftfart med de komparative fortrinnene som kortbanenettet og det komplette flyfaglige miljøet som er her. Nasjonal Transportplan 2022-2033 må derfor styrkes betydelig med å peke ut tiltak og mål på dette.

Nord-Norge, Nordland og flybyen Bodø har komparative fortrinn for en kraftfull satsning på Grønn Luftfart. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å aktivt sikre at Norge som nasjon får på plass konkrete tiltak og mål i satsning på Grønn Luftfart i NTP. Det må etableres et internasjonalt senter for fremragende innovasjon og uttesting av nye luftfartsteknologier. Dette bør legges til kortbanenettet i Nord-Norge, sier Holmen.

Sørfoldtunellene prioriteres

Regjeringen har besluttet og bevilger 9,6 milliarder kroner til E6 Sørfoldtunellene i Nasjonal Transportplan. Prosjektet prioriteres som en fullfinansiering uten bompenger. E6 på Sørfold er på totalt 45 kilometer og inkluderer bygging av ti nye tuneller med samlet lengde på 23,5 kilometer. Det planlegges også to store bruer – over Leirfjorden på 815 meter og en over Tørrfjorden på 555 meter.

Det er helt fantastisk. Denne prioriteringen vil få stor betydning for befolkningen og for næringslivet i regionen. Vegstrekningen er en av Nord-Norges mest utsatte strekninger med mange tuneller og farlige partier. Nå får man en tryggere vei fra produksjon til markedet og folk kan ferdes trygt, sier Holmen.

Riksvei 80 Sagelva-Kistrand prioriteres med rasmidler.

Trygghet og sikkerhet er alfa omega for folk og næringsliv når de ferdes på vegene i landsdelen. RV80 mellom Bodø og Fauske er Nord-Norges mest trafikkerte veg og er svært rasutsatt. Vi er utrolig glade for at regjeringen prioriterer denne strekningen. Det er viktig å komme raskt i gang med arbeidet, sier prosjektleder i BRUS, Kristin Haugen.

428 millioner kroner er bevilget til utbedring av Riksvei 80, også denne skal fullfinansieres uten bompenger. Strekningen mellom Bodø og Fauske har vært utsatt for flere trafikkulykker. Det skal bygges ny trasé og Statens Vegvesen blir ansvarlig for prosjektet.