Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertVi må ikke la toget gå fra oss

Vi må ikke la toget gå fra oss

[post_published]

Fristen for innspill til KVU Ny By Bodø var 12. mars. BRUS har levert våre innspill. Vi må ikke allerede nå gå glipp av muligheten for å utvikle Nord Europas mest intermodale knutepunkt, med mulighet for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser, nytt havneutsnitt og forlengelse av jernbanen, vest i Bodø.

Transport

KVU Ny By Bodø - Transportsystemer

KVU Ny By Bodø er en overordnet konseptvalgutredning ledet av Statens Vegvesen, som skal vurdere transportsystemet i og rundt Bodø i et 40-årsperspektiv. KVUen hadde høringsfrist 12 mars. Blant annet skal utredningen legge til grunn for hvordan adkomst og transportsystem til den nye flyplassen skal være, samt hvordan man kobler transportsystemet opp mellom utviklingen av ny og gammel bydel i Ny By Ny Flyplassprosjektet. I tillegg har de statlige etatene i utredningen fått ansvar for å utrede muligheten for utvikling av et nytt intermodalt knutepunkt på Langstranda og mulig utbygging av et jernbanespor dit. Utredningen tilfredsstiller de samme miljøambisjonene og faglige ambisjonene som gjelder de statlige storbyutredningene for nullvekst.

Les hele konseptvalgutredningen: KVU Ny by Bodø – transportsystemer. 

3. mars 2021 fattet regjeringen vedtak at Ny By Ny Flyplassprosjektet bevilges foreslått støtte til etablering i Nasjonal Transportplan NTP og har bred tverrpolitisk støtte i Stortinget. Dermed forutsetter BRUS at prosjektet realiseres iht. tidsplan om gjennomføring. Derfor er næringslivet i Bodøs klare tilbakemelding til KVU Ny By Bodø at arbeidet med riksvegtilførsel til ny flyplass og transportsystem til ny bydel forseres og sikres gjennomført slik at prosjektets sammenhengende tidslinje og gjennomføring sikres iht. tidsplan.

Fredag 12. mars overleverte vi næringslivet i Bodøregionen sine innspill til dette statlige viktige arbeidet med transportsystemene i Bodø. Et av våre hovedinnspill er at de statlige etatene sammen med Bodø kommune, må sikre en fremtidig mulighet for å utvikle et nytt havneutsnitt på Langstranda, der vi i fremtiden bygger jernbanen helt ut, og sikrer oss muligheten til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser, sier adm. dir. Elnar Holmen i BRUS.

Må ha mulighetene åpne

KVUen konkluderte i sitt innspill at om kostnadene ved å bygge en jernbane fra Hunstadmoen til Langstranda ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, og er estimert til om lag 4,1 mrd. kroner. BRUS er særlig opptatt av muligheten for å flytte jernbanen ikke gravlegges nå, men tas høyde for i planarbeidet at kan gjennomføres rimelig i fremtiden.

I tillegg ber vi om at KVUen utreder mulighetene for å flytte riksfergesambandet fra indre havn til nytt havneutsnitt i vest. Det vil frigjøre muligheten til ny vekst i indre havn, samtidig som vi fjerner tungtrafikken fra sentrum. Når fergene også skal gå på hydrogen allerede om få år, er det fornuftig å vurdere flytting, sier Holmen.

Vi kan potensielt skape tusenvis av nye arbeidsplasser og øke befolkningsutviklingen i landsdelen med å bygge Europas mest intermodale knutepunkt. Men da må vi planlegge det allerede nå. Derfor mener vi at de statlige myndighetene tar feil, når de i sin rapport snakker om godsvekst over Bodø. Siden KVUen startet, har vi fått 7 nye tog i uken på Nordlandsbanen, og en ny containerbåtrute starter til sommeren. Her er det store muligheter, avslutter Holmen.

BRUS konklusjoner og anbefalinger knyttet til KVUen:

  • Sikre ny riksveiforbindelse til ny flyplass og ny bydel slik at tidsplanen for Ny by – Ny flyplassprosjektet opprettholdes.
  • KVUen må sikre planfri kryssning mellom Bodø havn og dagens jernbaneterminal bygges og finansieres iht. Rambølls utredning for Bodø Havn KF.
  • Vurdere og utrede flytting av riksfergesambandet Bodø – Lofoten fra indre havn til nytt havneutsnitt i vest på Langstranda som beskrevet over.
  • Utrede og planlegge for gjennomføring av alt. 1 for å bygge en ny jernbanetrase til nytt intermodalt knutepunkt i vest, med havn, jernbane og lufthavn.
    • Sekundært, tilrettelegge, sikre og planlegge for at det i fremtidige planer kan gjennomføres uten betydelige kostnadsøkninger.
  • Vi støtter “konsept 2, sørlig linje” som beskrevet i KVUen, men det bør forlenges ut til nytt havneutsnitt, kostnadsberegnet til et påslag på om lag 15-20 mill. NOK.

Her kan du lese hele høringsinnspillet til BRUS: Høringsinnspill BRUS Konseptvalgutredning Ny by Bodø transportsystemer.