Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertForsterker klyngesamarbeid om grønn luftfart i Nord

Forsterker klyngesamarbeid om grønn luftfart i Nord

[post_published]

En samlet klynge i Nord stiller seg bak et initiativ for å gjøre kortbanenettet i Nord-Norge til en internasjonal test- og utviklingsarena for grønn luftfart. 

Energiklyngen «Energi i Nord» har i dag inngått en samarbeidsavtale med Bodø Lufthavnutvikling, som over tid har jobbet i et solid partnerskap, med en rekke aktører innen luftfart som over tid har jobbet med utvikling av det Nordnorske kortbanenettet som en internasjonal utviklingsarena for grønn luftfart.

For å lykkes med en omstilling til grønn luftfart kreves det nye og innovative løsninger for energiforsyning og energidistribusjon til og på flyplassene. Energiomstillingen i luftfarten kan ikke løses isolert, men må inngå i en helhetlig tilnærming i hele energisystemet i en region.

Nord-Norge beveger seg raskt når det gjelder etablering av f.eks. produksjon og bruk av hydrogen og elektrifisering innen ulike samfunnssektorer dette vil også energiomstillingen i luftfarten dra nytte av. Sammen med strukturen på kortbanenettet i nord gir dette oss en unik mulighet til å stå i spissen for den internasjonale energiomstillingen» Uttaler Anders Tørud, prosjektleder for Energi i Nord.

Vi har komparative fortrinn med kortbanenettet i Nord-Norge for å utvikle og teste ut nye løsninger innen fremtidens luftfart. At en samlet industribransje med både energiprodusenter, distributører, teknologiselskap og industri stiller seg bak en energiomstilling i luftfarten er en tillitserklæring og vil bidra til å sette ytterligere fart på dette arbeidet, sier direktør i Bodø Lufthavnutvikling, Elnar Holmen.

Internasjonalt oppfattes det nordnorske kortbanenettet som en svært interessant arena for utvikling av grønn luftfart. EU har en klar strategi om at utviklingen av grønn luftfart må skje på de små regionale flyplassene og de korte flyrutene først. Vi gjør nå en fotjobb på bakken i Nord-Norge i samarbeid, som en felles region, og nå må Norge som nasjon være en ledestjerne ved å ta i bruk disse komparative fortrinnene, sier Tørud og Holmen.

«Som energiselskap er vi opptatt av å bidra til utvikling av velfungerende energisystemer, ikke minst i områder der energitilgangen kan være en utfordring. Selv om vi har betydelig energiproduksjon i Nord-Norge kan stabil tilgang til tilstrekkelig kraft bli en utfordring når vi skal gå igjennom en omfattende elektrifisering av stadig flere samfunnsområder. Flyplasser er ofte en av de største energikonsumentene i sine lokalsamfunn i form av drivstoff til fly. Når vi skal omstille dette energiforbruket fra hydrokarboner til elektrisitet eller hydrogen så krever det at vi gjør store endringer i hele energisystemet. Denne utviklingen vil vi som energiselskap bidra til» sier Stein-Gunnar Bondevik, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Troms Kraft.

I Mo Industripark er det omfattende aktivitet som er relevant for det grønne skiftet innen luftfarten. Norges første batterifabrikk Freyr ligger her, videre er det storskala produksjon av hydrogen under planlegging og selskaper i parken planlegger etablering av E-fuels. Vi i Mo industripark stiller oss entusiastisk bak samarbeidet mellom Energi i Nord og BLU sier administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.

Om Energi i Nord og Bodø Lufthavnutvikling

Energi i Nord er en energiklynge med base i Nordland, Troms og Finnmark med partnere fra hele energisektoren inkludert energiproduksjon, energidistribusjon og energibruk. Energi i Nord jobber for å realisere energiomstillingen i en rekke samfunnssektorer og å skape næringsutvikling i Nord som et ledd i dette.

Bodølufthavnutvikling AS – BLU er et heleid datterselskap av – BRUS, eid av de 40 største næringsaktørene i Bodøregionen. Selskapet jobber innen fire forretningsområder der satsing og utvikling innen grønn luftfart er det største satsingsområdet. I tillegg driver selskapet utvikling av ny internasjonale ruter til Nord-Norge, flyfrakt av sjømat og utviklingsprosjekter innen luftfart i regionen. BLU har over tid jobbet tett sammen med et nordnorsk faglig, akademisk kunnskaps- og næringsmiljø, derav også Bodø kommune om grønn luftfart i Nord.