Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertØker innsatsen på hydrogen – Bodøregionen er et naturlig valg for en storskala satsing!

Øker innsatsen på hydrogen – Bodøregionen er et naturlig valg for en storskala satsing!

[post_published]

Fredag la Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru fram Stortingsmelding om verdiskaping fra norske naturressurser og peker på hydrogen som en viktig energikilde i framtiden.

I den fremlagte hydrogenstrategien er det mål om å etablere en til to hydrogenindustriprosjekter mot 2025 og legge til rette for at det etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport. Bodøregionen har komparative fortrinn for både etablering av både et industrielt hydrogenprosjekt og et maritimt hydrogenknutepunkt.

Norge som en energinasjon med overskudd av elektrisk kraft satses det nå på nye grønne energikilder som hydrogen og havvind samt styrking av strømnettet og olje- og gass med lave utslipp.

I Bodøregionen har vi et stort overskudd av kraft som gjør det særlig attraktivt med å legge til rette for etablering ny industri som for eksempel hydrogenproduksjon. Med et pågående anbud med fergene på Vestfjordsambandet som er bestemt skal gå på hydrogen, så er vi helt sentral i nasjonal sammenheng, sier adm. dir. Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen.

Regjeringen vil styrke forskning, utvikling og demonstrasjon av nye hydrogenløsninger og -teknologier med sterk næringslivsrelevans gjennom å opprette et eget forskningssenter (FME) innen hydrogen og ammoniakk. Regjeringen varslet også i revidert nasjonalbudsjett at det bevilges ytterligere 100 mill. kr. til hydrogensatsingen, inkludert midler til opprettelse av et slikt forskningssenter.

Aldri før har interessen vært større for å få til nye industrimuligheter i vår landsdel som nå. At man nå fra myndighetene styrker innsatsen på hydrogen i energimeldingen, er avgjørende. Vi håper Stortinget tar sats, og styrker satsingen. Vi kan skape et industrielt hydrogeneventyr i Nord-Norge, og Bodøregionen har komparative fortrinn, sier Holmen.

Noen viktige punkter fra energimeldingen og regjeringens hydrogensatsing

  • Det skal etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport, med muligheter for utvikling av tilknyttede landtransportløsninger basert på hydrogen.
  • Det skal etableres ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen, med hensikt å demonstrere verdikjeder med globalt spredningspotensial.
  • Det skal etableres fem til ti pilotprosjekter for utvikling og demonstrasjon av nye og mer kostnadseffektive hydrogenløsninger og -teknologier.

Med vestfjordsambandet som er besluttet skal gå på hydrogen er det naturlig at Bodø blir et av fem hydrogenknutepunkter for maritim transport. Dette vil være med å skape en rekke nye arbeidsplasser og verdiskaping for Bodøregionen, samt bidra til bærekraftige løsninger for utslippsfrie transportløsninger. I tillegg vil man dra direkte synergier til etablering av infrastruktur på hydrogen til grønn luftfart med flyplassen og andre transportformer, sier Holmen.