Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertUrban Industri – Fremtidens arbeidsplasser med høy verdiskaping i ny bydel i Bodø

Urban Industri – Fremtidens arbeidsplasser med høy verdiskaping i ny bydel i Bodø

09/06/2021

Sammen med partnerne DNB, Bodø Kommune og Norsk Industri, har BRUS fått noen av de fremste arkitektmiljøene med Asplan Viak og DRMA til å lage en mulighetsstudie for utvikling av "urban industri" i Bodø. 

Foto: Asplan Viak og DRMA Urban Industri i ny bydel Bodø

Mulighetsstudien skal undersøke, konkretisere og visualisere løsninger for sameksistens mellom industri/produksjon og næring, handel, bolig og fritid. «Ny bydel» Bodø skal innarbeide nye, innovative og prinsipielle løsninger – hvor sammenhengen mellom det grønne skiftet, en levende by og fremtidsrettet industri/produksjon er sentralt.

Dette handler om å få de nye arbeidsplassene med høy verdiskaping inn i bykvartalene. Målet er å komme bort fra den tradisjonelle arealmessige delingen når det gjelder byutvikling der det er tydelige skiller mellom næringsområder, boliger og grønt, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap.

– Ingen andre byer i Norge tenker som dette, sier Kjetil Tvedt i Norsk Industri om rapporten Urban Industri som ble lagt frem på en workshop, på Ny BY Festivalen, der arrangørene var Bodø Næringsforum, Bodø kommune og BRUS, onsdag 9. juni.

Mulighetsområder for Bodø

Ser vi på fordelene ved å implementere urban industri sammen med boligutviklingen, kan vi i fremtiden skape flere arbeidsplasser og øke sysselsettingseffektene fremover. Mulighetsstudien har også fremmet visuelt en rekke mulighetsområder som Bodø og regionen kan satse på. Som for eksempel:

  • Et verdensledende testsenter for grønn luftfart
  • Et høyteknologisk distribusjons- og mobilitetspunkt
  • En fremtidsrettet og innovativ kunnskapsklynge
  • Sirkulærsenter, for økt innovasjon innen resirkulering av materialer og råvarer
  • Havklynge for nye marine arter som for eksempel alger
  • Planteskole – for storskala satsing på blant annet urbant landbruk, og matproduksjon

Denne studien gir også oss noen pekepinn på hva som kan være noen naturgitte satsingsområder som vi kan heve til et internasjonalt toppnivå. Vi er strålende dyktige på bruken og høstingen av havet, bruken av luftrommet og et sirkulærøkonomisk mindsett. Nye klyngesatsinger på marin matproduksjon, grønn luftfart og nye teknologiske arbeidsplasser passer oss midt i blinken, sier Holmen.

Foto: Asplan Viak, DRMA Nytt testsenter for Grønn Luftfart.

Ambisjonen er at studien skal bidra til å øke mulighetsrommet og utviklingstakten i Ny Bydel, samtidig som den skal koble integrasjonen med den eksisterende byen. Forhåpentligvis gir den inspirasjon, og øker mulighetsrommet for at både næringsliv og offentlig sektor, lykkes med å peke ut nye satsingsområder som løser bærekraftsutfordringen, samtidig som vi øker verdiskapingen og får ny vekst i vår by og region.

Bodø har en stolt industrihistorie. Den skal vi ta vare på, og vi tror vi kan utvikle oss videre på denne historien. Fremtidens urbane industri kan tas inn der folk bor. Ser man på for eksempel København, er det slik byene utvikler seg, og vi bør være en ledestjerne i Norge og Norden på dette, sier Kristin Haugen, prosjektleder i BRUS.

Rapporten er offentlig tilgjengelig for alle, og kan lastes ned her.

BRUS vil rette en stor takk, til Asplan Viak & DRMA for produksjonen av studien. Og ikke minst til våre partnere, DNB, Norsk Industri og Bodø kommune for samarbeidet om den.

Foto: Asplan Viak, DRMA Sirkulærsenteret

Foto: Asplan Viak, DRMA Havbruksklyngen

Foto: Asplan Viak, DRMA Planteskolen

Foto: Asplan Viak, DRMA Distribusjons- og mobilitetspunkt

Foto: Asplan Viak, DRMA Lokal vareproduksjon