Bodøregionens UtviklingsselskapUkategorisertNå skal det satses for fullt på Grønn Luftfart i nord.

Nå skal det satses for fullt på Grønn Luftfart i nord.

15/11/2021

Gjennom Arenaklyngen "Energi i Nord" skal Bodø Lufthavnutvikling sammen med et partnerskap i Nord-Norge arbeide for å posisjonere Nord-Norge som en naturlig arena for testing og utvikling av ny teknologi og utvikle bærekraftig og fornybart drivstoff til luftfarten. 

Til venstre: Anders Tørud, prosjektleder Energi i Nord og Elnar Remi Holmen, adm. dir. BRUS og BLU.

Mandag morgen ble det offentliggjort at den nordnorske Klyngen «Energi i Nord» har fått arenastatus i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge. «Energi i Nord» er en klynge med nedslagsfelt i Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard som jobber for å bidra til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord.

Energi i Nord ble etablert i 2020 av Petro Arctic, Troms Kraft, Mo Industripark, Equinor, Varanger Kraft og Norsea Polarbase etter et initiativ fra Petro Arctic. Siden etableringen har nærmere 50 aktører sluttet seg til klyngen, deriblant en samlet aktørgruppe, ledet av Bodø Lufthavnutvikling og BRUS, som har jobbet over lang tid med grønn luftfartsutvikling i Nord Norge

Energi i Nord har fire fokusområder der klyngen mener den har særlig gode forutsetninger for å lykkes:

  • Hydrogenknutepunkter – styrking av knutepunkter som allerede er under utvikling og utvikle nye.
  • Grønn Luftfart – utvikle regionen til å bli en arena for utvikling av en luftfart basert på elektrisitet, hydrogen og andre utslippsfrie drivstoff.
  • Smarte energisystemer for rurale og fjerntliggende områder – basert på smart teknologi utvikle systemer som gir mulighet for energiomstilling og energibasert næringsutvikling også langt fra sentralnettet
  • Infrastruktur for energiintensiv industri – utvikle enda flere industriområder som kan som kan nå opp i konkurransen om store energibaserte industriprosjekter

Skal lede arbeidet med Grønn Luftfart

Bodø Lufthavnutvikling-BLU er fullverdig medlem i klyngen og har hatt ansvaret for å lede et av de fire fokusområdene, Grønn Luftfart. Med Europas laveste strømpriser, et stort kraftoverskudd med fornybar kraft, kortbanenett med 26 regionale flyplasser, et stort luftfartsmiljø og bygging av to nye grønne lufthavner har Nord-Norge store komparative fortrinn for å utvikle seg til å bli et internasjonalt testsenter innen Grønn Luftfart.

«At Energi I Nord får Arenastatus i det nasjonale klyngeprogrammet vil sikre et nasjonalt og internasjonalt kraftløft innen områdene klyngen skal jobbe med. Spesielt grønn luftfart som vi har hatt prosjektledelsen over, gir enorme muligheter for Nord-Norge», sier Elnar Holmen adm. Dir. i BRUS og BLU.

9.-12. november var BLU sammen med prosjektleder i Energi i Nord, Anders Tørud, på en av Europas største messer innen luftfart for å knytte kontakt med internasjonale aktører og presenterer mulighetene i Nord-Norge for testing av ny teknologi og utvikle drivstoffløsninger for luftfarten med mål om at innen 2030 kommer selskapene til Nord-Norge for å gjøre dette.

«Kortbanenettet i Nord-Norge og de flyfaglige aktørene etablert i landsdelen, kombinert med de fantastiske medlemmene i klyngen skal vi satse på ny verdiskaping og nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Klyngen har kommet langt med å koble internasjonale aktører sammen, noe som gir store muligheter,»  avslutter Holmen.

Om BLU

Bodø Lufthavnutvikling AS (BLU) ble opprinnelig opprettet tilbake til 2014 for å skape økt aktivitet, markedsføring og strategisk posisjonering av «Flybyen Bodø». Selskapet har en strategisk posisjon med å sikre nye direkteruter til og fra Bodø Lufthavn, og få økt verdiskapning i virksomhet som har med dagens lufthavn å gjøre, samt får innovasjon og vekst i mulighetsrommet med byggingen av ny lufthavn. Selskapet har som mål å aktivt skape nye forretningsmodeller innen smart teknologi og grønn luftfart.

Bodø Lufthavnutvikling er et heleid datterselskap av 37 selskaper fra næringslivet i Bodøregionen og administreres av BRUS. Selskapet organiserer i dag, også arbeidet med «Ruteutviklingsforum» som ledes av hhv. Avinor og BLU/BRUS. Selskapet har sammen med Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Kommune klare ambisjoner om å utvikle Bodø Lufthavn til en hub for transport og frakt av primært sjømat, men også andre varer og cargo fra vår region til internasjonale markeder.

Elnar Remi Holmen holder innlegg om Grønn Luftfart i Nord-Norge under Inter Airport Europe i München.