Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterStor industrietablering i Bodøregionen under oppseiling

Stor industrietablering i Bodøregionen under oppseiling

09/03/2022

Det norske selskapet Blastr Green Steel AS har som ambisjon å etablere storskala produksjon av grønt stål i Norden. 

Foto: Blastr Green Steel

Det norske selskapet Blastr Green Steel AS har som ambisjon å etablere storskala produksjon av grønt stål i Norden. I tett dialog med Sørfold og Fauske kommuner er det nå utarbeidet et konkret forslag til lokalisering av et integrert stålverk i regionen. Onsdag denne uken ble forslaget presentert til kommunestyrene i Fauske og Sørfold.

Daglig leder i Blastr Green Steel, Dag Moxnes understreker at dette er et industrielt initiativ med betydelige ambisjoner;

«Etableringen av et grønt stålverk vil representere et av de største landbaserte industriprosjektene i Norge, med investeringer på opp mot 50 mrd kroner. Det vil bety etableringen av en ny, stor eksportrettet industri og et betydelig løft for hele landsdelen og Norge.»

Han legger videre vekt på at Fauske/Sørfold er svært godt egnet for etablering av grønn stålproduksjon i Norge;

«Stort potensiale for nye fornybare kraftmengder er mulig lokalt, og sentralnettet med nye trafostasjoner er i umiddelbar nærhet. Vi har identifisert en tomt som har gode forutsetninger for å fungere godt for denne typen virksomhet. I planene inngår også å bygge et nytt dypvanns kaianlegg med nødvendig kapasitet.»

Sommeren 2021, tok Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS kontakt med Blastr Green Steel for å vurdere deres etablering av et grønt stålindustrianlegg i Bodøregionen. Og dette initiativet har nå kulminert i en avklaring om en endelig etablering i Sørfold og Fauske kommuner.

«Det tette regionale samarbeidet mellom Bodø og Rana har vært avgjørende for denne etableringen. Bodøregionen med Sørfold og Fauske i spissen er ledende i Norge med komparative fortrinn for å få til en slik etablering, med arealer av riktig kvalitet, tilgang på kraft, samt nærhet til kraftnettet» sier adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen

«Uten den gode tilretteleggingen og jobben som er gjort av BRUS, samt fremoverlente kommuner med Sørfold og Fauske, hadde vi ikke vært her, sier Moxnes. Vi har stor tro på at det er mulighet for å realisere denne etableringen i Bodøregionen, sier han.»

Prosjektet kan bli Norges største landbaserte grønne industrietablering, og vil ved full utbygging kunne sikre over tusen nye direkte arbeidsplasser i Fauske og Sørfold.

«På tross av et betydelig potensial for lokal verdiskapning og positive ringvirkninger, er dette er industriprosjekt som naturlig nok vi skape lokal debatt. Vi er opptatt av god og åpen dialog med berørte parter og ønsker å utvikle et prosjekt som har god forankring lokalt og nasjonalt», sier Moxnes

Prosjektets omfang er av en slik størrelse at det er nødvendig å sikre egen kraftproduksjon i tillegg til balansekraft levert fra sentralnettet. Det store kraftbehovet gjør det nødvendig å undersøke mulighetene for etablering av vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner. Det er innledet dialog med både kommuner og aktuelle reinbeitedistrikt.

«BRUS som en vertskapsorganisasjon for etableringer, så er dette noe av det mest spennende vi noen gang har jobbet med. Her kan vi potensielt skape over 1000 nye direkte arbeidsplasser direkte. Vi vil gjøre det vi kan for å lykkes med denne etableringen, sier Holmen»

Veien videre

Fremdriften i prosjektet vil være avhengig av en avklaring rundt kraftsituasjonen, inklusive mulighet for tilkobling til sentralnettet og konsesjon for ny kraftlinje til den planlagte fabrikken.

Det omfattende arbeidet med planprosess med konsekvensutredninger vil starte i nær dialog med kommunene. Saksgangen før konsesjon av ny vindkraft er svært omfattende, og det kan ta 8-10 år før tilstrekkelig kraft er tilgjengelig for full produksjon ved stålverket. Derfor ser man for seg at utbyggingen kan skje i flere trinn.

Vanir Green Industries, grunnlegger og en av hovedeierne i Freyr, står bak Blastr Green Industries AS.

«Som majoritetseier er vi opptatt av en god dialog med berørte kommuner og at vi i fellesskap skal finne gode løsninger når prosjektet nå går inn i en ny fase. Vi tror og håper på aktiv støtte fra både kommune-, fylkes – og rikspolitikere for å få nødvendig prioritet. Dette er viktig for ny aktivitet i Sørfold og Fauske, i Nord-Norge og like viktig for at Norge kan nå sine klimaforpliktelser, sier Anders Hærland, Managing Partner i Vanir Green Industries.

Verdens samlede stålproduksjon står for nesten 8% av de globale CO2 utslippene. Det er avgjørende av denne industrien avkarbonsieres for at verden skal møte krevende og nødvendige klimamål. Blastr Green Steel ser muligheten for å redusere utslippene med mer enn 90% målt opp mot tradisjonell stålproduksjon. Hovedbidraget vil være god tilgang på ny fornybar kraft, samt stor vekt på bærekraftige og sirkulære løsninger.

Les mer om dette prosjektet her www.blastr.no