Bodøregionens UtviklingsselskapNyheterNord-Norge tar europeisk posisjon innen grønn luftfart

Nord-Norge tar europeisk posisjon innen grønn luftfart

02/11/2022

Bodø Lufthavnutvikling - BLU, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene har gått sammen for å etablere Nord-Norge som testarena for ny teknologi innen grønn luftfart. 

Foto: Kristoffer Lorentzen

24.-26. oktober var BLU, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene i Brüssel med en delegasjon for å knytte internasjonale kontakter, presentere prosjektet “et nullutslipps regionalt luftfartsinitiativ fra Nord-Norge” og koble initiativet opp mot EU’s Green Deal.

“Turen til Brüssel og EU har vært svært nyttig for vårt felles initiativ. Det har er stor interesse for vårt initiativ i EU, og flere partnerskap ønsker å koble seg på. Flyprodusentene, industrien og aktørene ønsker å samarbeide tett med oss. Og etter alle de møtene vi har hatt i Brussel, sitter vi nå med mye ny informasjon og nye kontakter som vil styrke vårt videre arbeid med å etablere Nord-Norge som en test-arena for ny teknologi innen grønn luftfart. Koblingen til EUs Green Deal, vil styrke arbeidet med en slik etablering, og det kan bidra til realisering av 100-vis av nye industri- og teknologiarbeidsplasser i hele Nord-Norge”, sier direktør i BLU, Elnar Holmen.

Fordeler med Nord-Norge:

I Nord-Norge har vi 26 små og mellomstore flyplasser med korte avstander mellom flyplassene. Utvikling av nullutslipps luftfart må skje på regionale lufthavner der det er relativt lite trafikk og ledig plass i luftrommet. Ifølge EU ikke vil denne utviklingen kunne skje på svært trafikkerte nettverk. Det i tillegg til et arktisk klima med mye vær og vind gjør Nord-Norge til en svært attraktiv og egnet landsdel for testing av nye teknologier innen luftfart.

Sammen kan vi tilby internasjonale aktører:

  1. Fullskala produksjon av fornybart drivstoff som for eksempel, hydrogen, batterier, «sustainable aviation fuel» – SAF, og infrastruktur og tiltak for helelektriske fly.
  2. Tett samarbeid med norske og internasjonale flyplassnettverk, inkludert flyprodusenter, flyplasser og flyselskap.
  3. Overskudd av rimelig fornybar kraft og store industrielle planer for produksjon av grønt hydrogen, ammoniakk og elektrobrensel/SAF
  4. To nye “green field” lufthavner i Bodø og på Mo sammen med andre knutepunkter som dekker de regionale lufthavnene i nord.
  5. En testarena for klimanøytral- og nullutslippsluftfart.

“Lofoten de Grønne Øyene har som ambisjon å være verdens mest klimavennlige turistdestinasjon innen 2030. Den første kommersielle nullutslippsreisen med fly skal gå til Lofoten. Og, innen 2035 skal all flytrafikk til og fra Lofoten ha null direkte CO2-utslipp. Vi har stor tro på at dette initiativet vil bidra til at vi når målene.” sier leder for programmet Lofoten de Grønne Øyene, Laura Johanne Olsen.

«Klimanøytral luftfart innebærer en stor industriell mulighet for nordnorsk kraftbransje og nordnorsk prosessindustri og leverandørindustri. Etterspørselen etter klimanøytrale drivstoff-typer til luftfarten kommer til å bli betydelig i de kommende årene og det samme gjelder etterspørselen etter bakkebaserte systemer på flyplassene som understøtter overgangen til klimanøytral luftfart. Nordnorsk industri har alle forutsetninger for å kunne spille en betydelig rolle i dette» sier prosjektleder i Energi i Nord, Anders Tørud.

Om prosjektinitiativet:

A Zero Emission Regional Aviation Initiative of Northern Norway

Et samarbeidsprosjekt med BLU, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene for å:

  1. Bidra til utviklingen av bærekraftige samfunn i Nord-Norge.
  2. Tilrettelegge for utvikling av regional nullutslippsinfrastruktur med Lofoten som pilot.
  3. Definere hvilke teknologier og infrastruktur som må utvikles for å oppnå klimanøytral luftfart.
  4. Analysere potensialet for industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff til fly i Nord-Norge.
  5. Utvikle internasjonale industri- og FoU-samarbeid.

Om Bodø Lufthavnutvikling, Energi i Nord og Lofoten de Grønne Øyene

Bodø Lufthavnutvikling – BLU er heleid datterselskap av Bodøregionens Utviklingsselskap – BRUS og deres 44 eiere. Et av målene til selskapet er å være en motor i utviklingen av grønn luftfart i Nord-Norge, Norge og internasjonalt. Selskapet skal aktivt delta og bidra til å knytte Bodø tettere med internasjonale aktører, miljøer, samt kunnskaps- og investeringsaktører innen luftfart.

Energi i Nord er en klynge med medlemmer fra hele energisektoren og fra hele Nord-Norge. Vi sitter på store ressurser i Nord-Norge og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må vi løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft.

Lofoten De grønne øyene er et privat-offentlig partnerskap mellom Lofotrådet (på vegne av alle seks Lofotkommunene), Lofotkraft og Destination Lofoten. Sammen har de vedtatt et Veikart for lavutslippssamfunnet Lofoten innen 2040. Programarbeidet er delt inn etter Lofotens næringslivsstruktur og omhandler lav- og nullutslipps transport, reiseliv, fiskeri, havbruk, landbruk og luftfart.

Fv: Tina Melfjord, NNEO, Nils Kristian Sørhim Nilsen, NNEO, Einar Remi Holmen, BRUS/BLU, Troels Sandreid, Avinor, Geir Ove Ropphaugen, Glomfjord Hydrogen, Kristin Haugen, BRUS/BLU, Randi Lervik, Lofotkraft, Axel Klafstad, Green H, Ole Kolstad, Rana Utvikling, Morten Watle, Green H, Irene Skiri, Bodø Kommune, Petter Olsen Bertheussen, Bodø Kommune, Einar Sørensen, BLU, Halvor Waldemarsen, Avinor, Anders Tørud, Energi i Nord, Rune Finsås Einrem, Arctic Cluster Team, Laura Johanne Olsen, Lofoten  de Grønne Øyene og Janni Ekrem, NNEO.