Your address will show here +12 34 56 78
Nyheter

I Bodøs arktiske klima har den fransk-italienske flyprodusenten ATR nylig gjennomført testflyvninger av deres nyeste flytype, ATR 42-600S. Dette flyet, som er under utvikling og godkjenning for kortbanenettet, og som også kan operere på bærekraftig flydrivstoff (SAF), signaliserer et stort skritt nærmere en bærekraftig fremtid for luftfarten. BLU, et heleid datterselskap av BRUS, i samarbeid med Lofoten De Grønne Øyene, og Energi i Nord, var vi vertskap for besøket fra ATR i Bodø, og dette viktige initiativet. Prosjektet vårt trekker internasjonal oppmerksomhet til Bodø og Nord-Norge som en fremoverlent aktør innen grønn luftfart. Denne testen er den første av mange. Senere mot sommeren blir det ny uttesting i Bodø.

Under en omfattende presentasjon for kommunale og fylkeskommunale ledere, samt representanter fra næringslivet, avslørte ATR sine planer for ATR 42-600S. Flyet, med en kapasitet på 48 seter og en rekkevidde på ca. 800 kilometer, blir optimalisert for rullebaner på 800 meter, typisk for Norges kortbanenett. Dens evne til å benytte 100% SAF representerer et betydelig fremskritt i å kutte luftfartsutslippene.

Etter presentasjoner, fikk deltakerne muligheten til å delta i en testflyvning av flyet, med kurs fra Bodø til Røst – et typisk eksempel på kortbaneruter for Nord-Norge. Tilbakemeldingene fra denne opplevelsen var positive – deltakerne fremhevet flyets romslige beinplass, den fantastiske utsikten, stabile flyvning, og ikke minst, det stille kabinmiljøet, som tillot samtaler uten å måtte heve stemmen.

Elnar Remi Holmen fra BRUS uttrykte stor tilfredshet med ATRs tilstedeværelse og tester i Bodø, og understreket regionens unike egenskaper som en ideell arena for å teste ny teknologi innen luftfart. “Nå har vi gått fra ord til handling, og ser for oss at dette bare er begynnelsen” sa Holmen, som ser for seg at Bodø og Nord-Norge kan bli en Norgesledende aktør i utviklingen av grønn luftfart.
Denne ambisjonen støttes av lokale initiativer for å produsere fremtidens drivstoff, inkludert en ny fabrikk i Mosjøen for produksjon av E-fuel, en planlagt hydrogenfabrikk i Bodø, og regionens rikelige tilgang på kraft. Til tross for de høyere kostnadene knyttet til SAF sammenlignet med tradisjonelt flydrivstoff, understreker Holmen viktigheten av å være tidlig ute i et marked der etterspørselen etter bærekraftig drivstoff forventes å øke.

Holmen legger til at luftfarts- og grønn luftfartsutvikling i regionen har potensialet til å skape opp til 1000 nye arbeidsplasser på sikt. “Det som er fordelen vår i Bodø og i Nordland, er at vi er tidlig ute med å produsere drivstoffet og at vi vil være ledende på dette i en verden der etterspørselen etter slikt drivstoff vil øke om få år,” sier Holmen, og peker på den strategiske betydningen av å posisjonere Bodø og Nord-Norge i forkant av denne utviklingen.

Sammen med Lofoten De Grønne Øyene & Energi I Nord har vi skapt en vertskapsorganisering for uttesting og utvikling av grønn luftfart i Nordland. Å samarbeide med fremoverlente flyprodusenter som ATR er et ledd i dette viktige arbeidet. Vi har komparative fortrinn, med arktisk ledig luftfrom, komparative flyfaglige miljø, og industri- og energikompetanse, nødvendig for å elektrifisere luftfarten her, avslutter Holmen.


Om ATR:

ATR er en av verdens største og internasjonalt ledende flyprodusenter av fly innen kategorien turborprop-fly. De er eid av franske og italienske myndigheter, deriblant gjennom eierskap fra Airbus (Fr) og Leonardogruppen (It). De produserer og utvikler nå fly som skal godkjennes for kortbanenettet i Nord Norge, ned til 800m rullebane. Flyet de testet i Bodø, er av flytypen ATR 42 600. Men fra 2025 har de et eget fly, ATR 600 STOL som vil komme for salg til nettopp dette segmentet. Samtidig sertifiserer de dette flyet for å på 100 % bærekraftig drivstoff, fremstilt av e-fuel (SAF) som blant annet planlegges produksjon av i Mosjøen. BLU har en bindende samarbeidsavtale med ATR for å legge til rette for grønn luftfart.


ATRs besøk har skapt stor interesse blant lokal og regionale medier. Se de aktuelle reportasjene her:

0

Nyheter

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og et samlet næringsliv mener at Direktoratet for Mineralforvaltning så raskt som mulig må sikre SMA Nordland AS driftskonsesjon til å starte med mineralvirksomhet, og uttak av Dolomitt i Kvitberget i Misvær, i Bodø kommune. BRUS og Bodø Næringsforum (BNF) har i et felles innspill bedt myndighetene om så snart som overhodet mulig sikre SMA’s søknad om driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget. Dette markerer et viktig skritt mot å fremme en bærekraftig og konkurransedyktig industriutvikling i regionen.

SMA Mineral AS, kjent for sin innovative tilnærming til industrien, står i spissen for å utvikle nye, bærekraftige industrielle prosesser. De er en stor og viktig industriaktør, som har investert mange milliarder verdiskaping og industriarbeidsplasser i Norden. Planene om industrietablering i Misvær er ikke nytt. SMA Nordland har jobbet med denne etableringen i over hele ni år.

«Det er svært problematisk at det skal ta så langt tid å behandle søknader om mineralutvikling i Norge. Og spesielt denne saken, mener vi så raskt som overhodet må sikres godkjenning. Det er stor støtte til etableringen. SMA Nordland vil skape flere titalls arbeidsplasser og investere stort i regionen om de får lov, sier Adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen»

Dette initiativet har potensial til å styrke lokalsamfunnet og industrien i Bodø og de omkringliggende kommunene, samtidig som det bidrar til økonomisk vekst og miljømessige fordeler for en bredere region.

«Prosjektet vil generere betydelige positive ringvirkninger, direkte og indirekte, og fremme ny verdiskaping og arbeidsplasser i et område med stort behov,” understreker Holmen. Han legger til at SMA Nordlands virksomhet vil sikre nye investeringer, noe som vil ha en klar positiv innvirkning på samfunnsregnskapet for Bodø, regionen, og hele Nordland.»

BRUS og Bodø Næringsforum oppfordrer Direktoratet for Mineralforvaltning til å gi SMA Nordland AS den nødvendige driftskonsesjonen snarest mulig, slik at etableringen kan finne sted.
Her kan du lese hele høringssvaret til BRUS & BNF:

 

Direktoratet for mineralforvaltning

Dato: 23.02.2024

 

Høringssvar vedrørende SMA Nordland AS sin søknad om driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget, Bodø kommune

På vegne av organisasjonene Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø Næringsforum, ønsker vi å gi vårt innspill til høringen angående SMA Nordland AS (SMA) sitt behov for uttak av dolomitt ved Kvitberget i Bodø kommune.

 

Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum representerer et samlet næringsliv med over 600 bedrifter i Bodø og regionen, inkludert industri, handel og tjenesteytelser. Vår visjon er å fremme en bærekraftig og konkurransedyktig næringsutvikling i regionen, med fokus på innovasjon, miljøvennlige løsninger og skapelse av nye arbeidsplasser.

SMA Mineral AS er en nøkkelaktør i den nordnorske industrien, spesielt innenfor produksjon som bidrar til den grønne omstillingen av næringslivet. Dolomitt er en kritisk ressurs for SMA og deres arbeid med å utvikle nye, bærekraftige industrielle prosesser, inkludert produksjon av brent dolomitt og konvertering av avgasser til e-fuel. Dette arbeidet støtter ikke bare SMA’s egne bærekraftmål, men bidrar også vesentlig til regionens og Norges overordnede mål om å redusere klimagassutslipp og fremme det grønne skiftet. I tillegg er dolomitt nødvendig i produksjon innen legerings, papir, jern og stålindustrien.

 

Vi er kjent med at SMA har jobbet i ni år for å oppnå driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget. Tilgangen til lokal dolomitt er avgjørende for å redusere transportkostnader og klimagassutslipp assosiert med import av råmaterialer. Ved å utnytte lokale ressurser, kan vi også styrke lokalsamfunnet og industrien i Bodø og omkringliggende kommuner.

 

Bodø Næringsforum og BRUS ser derfor positivt på SMA’s søknad om driftskonsesjon for dolomittbruddet ved Kvitberget. En godkjenning vil ikke bare støtte SMA’s bærekraftige utviklingsplaner, men også bidra til økonomisk vekst og miljømessige fordeler for Bodø og den bredere regionen. Prosjektet vil gi store positive ringvirkninger både direkte og indirekte. Det vil gi store direkte sysselsettingseffekter på et sted i regionen, som trenger ny verdiskaping og arbeidsplasser. SMA Nordlands virksomhet vil ytterligere sikre nye investeringer direkte og indirekte i deres verdikjeder. Dette vil helt klart gi et positivt samfunnsregnskap, ikke bare for Bodø og regionen, men for Nordland. Det er etter vårt skjønn, en klar vurdering om at de negative ulempene er mindre enn de positive fordelene ved dette prosjektet. Ellers viser vil at kommunene, hhv Bodø og Saltdal stiller seg positiv til dette prosjektet gjennom vedtatte arealplaner og reguleringsplaner.

 

Vi understreker viktigheten av en rask behandling av denne saken for å sikre fremdriften i SMA’s prosjekt og for å støtte opp under regionens industrielle utvikling. Det er avgjørende at vi sammen jobber for å realisere potensialet for bærekraftig næringsutvikling i Bodøregionen.

 

Vi ber om at Direktoratet for Mineralforvaltning så raskt som mulig kan sikre at SMA’s søknad om driftskonsesjon gis et positivt utfall.

 

Vi er også klar over at Direktoratet for Mineralforvaltning setter rammevilkår for driftskonsesjonen som tar hensyn til at tiltaket kan gjennomføres. Vi vil påpeke at det finnes en avtale mellom Saltfjellet Reinbeitedistrikt og SMA Nordland AS som det må tas hensyn til ved en driftskonsesjon. Det er viktig at ikke en av partene får «carte blanch» vilkår slik som man ser ved driftskonsesjonen som er gitt for for eksempel Nussir ASA, Repparfjorden i Finnmark.

 

Med vennlig hilsen,

Elnar Remi Holmen

Adm. Dir

Bodøregionens Utviklingsselskap AS

 

Merete Nordheim

Direktør

Bodø Næringsforum

0

Nyheter

I et nylig fremlagt forslag har partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF, INP og MDG gått sammen om å foreslå en utredning for endringer i formueskatten på arbeidende kapital. Dette initiativet har som mål å lette byrden for bedriftseiere og stimulere til økt investering og vekst i det lokale næringslivet. Forslaget har mottatt bred støtte fra næringslivsledere, deriblant administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen, som ser på dette som en positiv utvikling for regionen.

“Vi i Bodøregionens Utviklingsselskap ser meget positivt på dette forslaget. Endringer i formueskatten på arbeidende kapital kan potensielt styrke næringslivets konkurranseevne og bidra til økt investering i regionen. Dette er avgjørende for å sikre fremtidig vekst og arbeidsplasser i Bodø,” sier administrerende direktør i BRUS. “Det er et klart signal om at politikerne ser viktigheten av å støtte opp under det lokale næringslivet, som er ryggraden i vår regionale økonomi.”

Forslaget innebærer en grundig gjennomgang av hvordan formueskatten påvirker arbeidende kapital, med et særlig fokus på hvordan det kan forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter i Bodøregionen. Målet er å finne en balanse som både sikrer offentlige inntekter og støtter opp under næringslivets behov.

“En slik utredning er et viktig steg mot en mer rettferdig beskatning av næringslivet. Det er essensielt at vi har et skattesystem som fremmer vekst heller enn å hindre den. Å redusere formueskatten på arbeidende kapital vil kunne frigjøre nødvendig kapital som bedriftene kan investere i innovasjon og utvikling,” legger BRUS’ administrerende direktør til.

Initiativet har også vekket interesse hos lokale bedriftseiere, som lenge har etterlyst reformer som kan lette skattebyrden og fremme investeringer i regionen. Med dette forslaget håper mange at Bodø kan ta ledelsen i å skape et mer næringsvennlig skattemiljø i Norge.

Som svar på det brede engasjementet for forslaget, planlegger Bodøregionens Utviklingsselskap å arrangere et møte med representanter fra de foreslående partiene, lokale bedriftsledere, og andre interessenter for å diskutere mulige veier fremover.

Med støtte fra både politikere og næringslivsledere, ser fremtiden lys ut for Bodøregionen. Forslaget om å endre formueskatten på arbeidende kapital representerer et spennende skritt mot en sterkere og mer bærekraftig økonomisk utvikling i regionen.

Her er pressemelding fra Bodø Kommune:

Bodø kommune vil utrede betydelig reduksjon av skatt på norsk eierskap 

Et bredt flertall (Høyre, FrP, Venstre, SP, KrF, INP og MDG) av bystyret i Bodø kommune vedtok 8. februar at kommunen skal i gang med et utredningsarbeid med sikte på en betydelig reduksjon av formueskatten som rammer lokalt eid næringsliv, såkalt arbeidende kapital. 

Skatt på norsk eierskap også kalt formueskatt på arbeidende kapital er den delen av en persons formue som er investeringer og bedriftseierskap. Det er næringseiendom, kontorbygg, fabrikklokaler, produksjonsutstyr, merder og båter. Det kan være aksjer i små og mellomstore familieselskaper eller i større selskaper som er børsnotert. 

“Vi ønsker med dette å få klarhet i hvilket handlingsrom vi har lokalt. Vårt oppdrag er å sørge for å få til aktivitet og en positiv utvikling lokalt. Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legger best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser” sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H). 

“Nordland har store demografiske utfordringer og lokalt eid næringsliv er meget viktig for å øke bolyst og bidra til økt bosetting.  Regjeringens skattepolitikk de siste 2 årene underminerer lokale bedrifter med betydelige skjerpelser av skatten for norske bedriftseiere. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser, og på sikt true norsk lokalt eierskap.” Fortsetter Ingebrigtsen. 

Ordføreren har lagt vekt på å lytte til lokale eiere som skaper aktivitet og sysselsetting, og ellers bidrar tungt til å gjøre Bodø-samfunnet til et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet. 

“Slik formueskatten er innrettet i dag så må norske eiere betale for verdien av bedriften sin, mens utenlandske eiere slipper unna. Det har noe å si at lokale aktører kan eie bedrifter. Lokale eiere sikrer trygge arbeidsplasser og verdiskaping, men det er også disse som ofte støtter opp om for eksempel de mindre idrettslagene og skaper andre ringvirkninger i nærmiljøet.” avslutter Ingebrigtsen. 

Vedtaket ble gjort som en del av behandlingen av Strategisk næringsplan 2024 – 2036

Vedtaket i sin helhet: 

Økt næringsetablering og lokalt eierskap 

Bodø Kommune skal arbeide for forbedring av rammebetingelser for å tiltrekke flere bedrifter og investeringer til Bodø og Nordland. 

 

Det er særskilt viktig å legge grunnlag for å styrke lokalt eierskap og bidra til økt aktivitet og investeringer i Bodø og Nordland for økt vekst og bosetting. 

 

Den nasjonale skatten på norsk eierskap påvirker lokalt eid næringsliv negativt og dermed også kommunens skatteinngang og lokale ringvirkninger. I tillegg har Nord Norge over tid hatt store utfordringer med fraflytting og spesielt byene i nord er viktig for å stimulere til økt bolyst, investeringer og flere arbeidsplasser. 

 

Det utredes derfor om den delen av formuesskatten som rammer lokalt og norsk eierskap (såkalt formueskatt på arbeidende kapital) kan skilles ut fra den generelle formuesskatten og om kommunens andel av denne skatten kan reduseres med 25-75%. Utredningen skal belyse virkningene av en slik reduksjon på kommunens økonomi og attraktivitet. 

 

I utredningen vurderes også andre tiltak som kan bidra til å øke bolyst, investeringer og stimulere til lokalt eierskap. 

0

Nyheter

Rognan, 24. januar 2024. Denne gangen gikk turen til Rognan, hvor BRUS hadde gleden av å besøke Dragefossen AS, og møtet med administrerende direktør Truls Paulsen var både inspirerende og givende.

Om Dragefossen AS

Dragefossen AS er et anerkjent energiselskap som ble grunnlagt i 1928 og har sitt hjerte og hovedkontor på Rognan i Saltdal kommune. Med sine 1295 aksjer spredt blant omtrent 820 aksjonærer, hvorav 65 % er innbyggere i Saltdal kommune, er Dragefossen AS en viktig støttespiller for lokalsamfunnet.


Selskapet har en omfattende virksomhet innenfor energi og kommunikasjon, og eier blant annet Arva AS, Nord-Norges største nettselskap. Dragefossen AS står også bak fjernvarmeselskapene Rognan Bioenergi AS og Fauske Fjernvarme AS. I tillegg eier de kommunikasjonsselskapet Rødøy-Lurøy Fiber AS, som leverer bredbåndsprodukter i Rødøy og Lurøy kommuner. Selskapets portefølje inkluderer også Peder Brenne AS, som driver med elektro- og kommunikasjonsinstallasjoner.

Lokalsamfunn og utfordringer

Møtet med Truls Paulsen på Dragefossen AS var preget av meningsfulle samtaler om nåværende utfordringer og fremtidige planer. BRUS verdsetter Dragefossens betydelige bidrag til lokalsamfunnet, inkludert deres støtte til Dragefossen stadion, en flerbrukshall på Rognan som beriker nærmiljøet.


Dragefossen er også engasjert i initiativet “Teknouka”, som har som mål å inspirere ungdom til interesse for realfag og teknologi. Teknouka er et samarbeid mellom Dragefossen AS, Nexans, Saltdal Videregående Skole og Saltdal kommune, og gir kommende 10. klassinger muligheten til å utforske realfag gjennom forelesninger og praktiske oppgaver. Finn mer informasjon om teknouka her.


Dragefossen AS har for tiden et sterkt fokus på rekruttering av unge talenter. Mens de har flere ordninger for å tiltrekke unge talenter, står de også overfor utfordringen med å beholde dem i lokalsamfunnet. Mange av de unge talentene forlater regionen for byer som Oslo og Trondheim. Truls Paulsen uttrykker likevel troen på at de vil komme tilbake og bidra til veksten i hjemregionen.


Selskapet har også vært med å etablere programmer som “Grønne Bærekraftige og Innovative Sommerjobber”, som gir ungdommen verdifull arbeidserfaring og muligheten til å engasjere seg i miljø- og bærekraftsprosjekter. De er også dedikert til kompetanseutvikling, hvor de er en godkjent lærebedrift med lærlinger i bedriften. De har også en trainee-program for å støtte unge talenter i deres karriereutvikling. Sammen med lokale skoler og samfunnssamarbeidspartnere har Dragefossen skapt plattformer for å styrke kunnskapsoverføringen og gi unge mennesker verdifull erfaring og opplæring.


Dragefossen AS mener sterkt på at deres samfunnsengasjement og fokus på fremtiden vil gi langsiktige fordeler for regionen. Truls avslutter med: “Vi tror på å investere i ungdommen, utvikle kompetanse og bidra til bærekraftig vekst. Vi har fokus på resultatene, og vi opptatt av å investere i tiltak som kan gi et resultat til lokalsamfunnet på sikt.

0

Nyheter

Finnair fortsetter internasjonale direkteflyvinger fra Bodø sommeren 2024

 

Det anerkjente flyselskapet Finnair offentliggjorde planene om å fortsette direkterute fra Bodø til Helsinki sommeren 2024. Dette gledelige initiativet representerer en betydelig styrking av Bodøs posisjon som en viktig port til internasjonale markeder til Nord-Norge.

 

Ruteutviklingsforum i Bodø, bestående av BRUS, Avinor, Visit Bodø, Nord Norsk Reiseliv og Berg Hansen, har jobbet over tid med en forretningsplan for denne ruten, og er begeistret over Finnairs beslutning om å innføre en direkterute fra Bodø til sommeren. Denne nye ruten vil tilby fem ukentlige avganger fra 17. juni til 3. august og gir både innbyggere og besøkende i Bodøregionen, Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Helgeland muligheter til enkel tilgang til spennende internasjonale destinasjoner.

 

“Vi ser med glede på Finnairs beslutning om å videreføre en internasjonal direkterute sommeren 2024 fra Bodø. Dette er viktig for nærings næringslivet. Skal denne ruten lykkes som en varig rute håper vi Bodøværingen velger ferie for eksempel i Finland, og at turistene fra Europa reiser via Helsinki. Vi må nå sammen bidra til at denne spennende ruten blir en suksess, sier Elnar Remi Holmen, direktør i BRUS.

Finnairs engasjement for å betjene Bodøs lufthavn understreker regionens betydning som et viktig knutepunkt for reiseliv og forretningsreiser i Nord-Norge. Direkteruten vil gi reisende muligheten til å oppleve Bodøs unike kultur, natur og opplevelser, samtidig som den åpner dørene for internasjonale besøkende som ønsker å utforske regionens mangfoldige attraksjoner. Beslutningen om denne ruten vil passe vår region veldig godt i kulturhovedstadsåret 2024

 

Fantastisk nyhet, dette betyr svært mye for hele regionen gjennom tilgjengelighet til mange nye besøkende og marked. Vi skal gi de gode opplevelser når de kommer og nå begynner jobben med å gjøre ruten til en suksess sier Ann-Kristin Rønning Nilsen, Reiselivssjef i Visit Bodø.

 

“Dette er en fantastisk mulighet for reiselivet i Nord Norge og spesielt i Bodø. Med Bodø som europeisk kulturhovedstad gjør dette Bodø enda mer tilgjengelig. Vi ser frem til å samarbeide for å fremme denne spennende ruten,” sier Siw Sandvik og Alf Erik Hansen i Nordnorsk Reiseliv & Berg-Hansen.

 

Vi i Ruteutviklingsforum i Bodø ønsker å takke Finnair for deres tillit til Bodø som en destinasjon og ser frem til et vellykket samarbeid for å fremme internasjonale reisemuligheter fra vår fantastiske region. Denne beslutningen er gode nyheter for Bodø, og vi ser frem til å ønske passasjerer velkommen til vår region i sommer. Ruteutviklingsforumet vil også takke alle aktørene fra næringslivet som har vært med å bidra i vårt arbeid med business case til Finnair.

 

«Vi gleder oss over Finnairs nye direkterute fra Bodø. Dette vil styrke vår flyplass og regionens tilkoblinger til både det europeiske markedet, så vel som det asiatiske. Sammen med Finnair ser vi frem til å lykkes med denne ruten,” sier Halvor Waldemarsen, forretningsutvikler Bodø lufthavn.


For mer informasjon fra Ruteutviklingsforum Bodø, vennligst kontakt:

 

BRUS – Adm Dir Elnar Remi Holmen
Erh@brus.bodo.no Tel: 99 51 43 21

 

Visit Bodø – Reiselivssjef Ann Kristin Rønning Nilsen
ann-kristin@visitbodo.no

 

Avinor – Commercial Manager Halvor Waldemarsen
Halvor.waldemarsen@avinor.no

0

Nyheter

Denne uken besøkte BRUS en av sine eiere, Gunvald Johansen AS. Møtet var en anledning for BRUS til å utforske utsikter for fremtiden og for å lære mer om den imponerende virksomheten til Gunvald Johansen Bygg AS.

BRUS var representert ved tre av sine medlemmer: direktør Elnar Remi Holmen, prosjektledere Kristin Haugen og Kim Jørgen Andreassen. På Gunvald Johansen Bygg AS sin side, møtte vi Lars Fredrik Solberg og Jørn Vidar Johansen.


Om Gunvald Johansen AS

Gunvald Johansen AS er en av Nord-Norges ledende entreprenørselskap, og deres imponerende merittliste taler for seg selv. Med en årlig omsetning på flere hundre millioner kroner og dyktige medarbeidere, er selskapet en lokal stolthet. De tilbyr tjenester innen utvikling og bygging av boliger, næringsbygg og offentlige bygg. GJ Byggservice, deres serviceavdeling, utfører alle typer mindre byggeoppdrag.

Det som virkelig skiller Gunvald Johansen AS fra mengden, er deres engasjement for kundene. De tar aktivt del i prosjektutvikling og prosjektering for å finne de optimale tekniske, estetiske og kostnadseffektive løsningene. Med en bredt sammensatt og kompetent organisasjon, sørger de for at kundene får den beste servicen og resultatene de fortjener. Kvalitet er kjerneverdien i selskapet, og de legger stor vekt på dokumentstyrt kvalitetssikring.

 

Motiverende fremtidsplaner i et krevende marked

Selv i et marked som kan karakteriseres som krevende, har Gunvald Johansen AS vist et unikt pågangsmot og en omstillingsevne som motiverer. Deres planer for fremtiden er intet mindre enn inspirerende. De ser på utfordringene som muligheter og er fast bestemt på å holde stødig kurs og fortsette å levere førsteklasses tjenester til kundene sine.

BRUS vil gjerne uttrykke sin dype respekt og anerkjennelse for Gunvald Johansen AS sitt dedikerte arbeid og deres bidrag til samfunnsbyggingen i Nord-Norge. Vi er glade for å ha dem som en av våre eiere og ser med stor forventning frem til videre samarbeid. Deres kompetanse og engasjement er en verdifull ressurs for BRUS, og vi er sikre på at vårt samarbeid vil være til gjensidig nytte.

«Gunvald Johansen AS er en viktig og ikke minst en lokal samfunnsbygger i Bodø» kommenterer direktør i BRUS Elnar Remi Holmen.

Besøket hos Gunvald Johansen AS har styrket båndene mellom våre organisasjoner, og vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen og følge deres utvikling.

0

Nyheter
BRUS besøkte Nordasfalt AS Bodø, en av våre stolte eiere. Dette møtet var en inspirerende opplevelse som kastet lys over Nordasfalts imponerende historie, som har røtter som går tilbake til grunnleggelsen i desember 1988. Gjennom årene har Nordasfalt utviklet seg til å bli en fremtredende aktør innenfor asfalt- og anleggsbransjen.

Om Nordasfalt AS Bodø
De første fem årene var preget av intens konkurranse, men Nordasfalt var rustet til å tilpasse seg markedet og mulighetene. I denne perioden la de asfalt i hele 11 av Norges 19 fylker. Det viser deres evne til å tilpasse seg og trives i en konkurransepreget bransje.

I 1994 etablerte Nordasfalt asfaltfabrikker i Vikan, Bodø kommune, og Fornes, Ballangen kommune, som betjente Nordland og Troms. Deres reise inkluderte også en periode i Narvik kommune før de returnerte til Ballangen i 2016.

En viktig milepæl i selskapets historie var salget av 50% av aksjene til Icopal, Danmark, i 1998, etterfulgt av en videre salg til Lemminkainen Norge AS. Den andre halvparten av selskapet eies av Økonomistyring AS, en gruppe gründere som stiftet Nordasfalt.

Nordasfalt i BRUS
Hva gjør Nordasfalt AS Bodø til en spennende eier for oss i BRUS? Vel, deres utvikling og diversifisering i løpet av årene er imponerende. De har utvidet tjenestene sine fra bare produksjon og legging av asfalt til også å inkludere forarbeid før asfaltering, fresing av asfalt og betong, produksjon av gjenbruksmasser, inntak og salg av grusmaterialer, import og salg av flytende asfalt, befraktningstjenester, snøbrøyting og til og med rehabilitering av bruer og betongkonstruksjoner.

Under vårt møte med Nordasfalt AS Bodø ble vi imponert over deres innovative tilnærming til virksomheten. De ser kontinuerlig etter nye muligheter for å tiltrekke seg nye båter og ønsker å skape helårsaktiviteter som styrker selskapet gjennom hele året. Deres ambisjon om å tiltrekke seg ny teknologi og skip for å redusere utslipp er noe vi heier på, og vi er begeistret for deres ønske om større arbeidskapasitet.

Kristin Haugen, prosjektleder i BRUS, kommenterte møtet som inspirerende. Vi i BRUS ser frem til å følge opp dette møtet og samarbeide nærmere med Nordasfalt AS Bodø for en enda mer positiv fremtid sammen. Vi er stolte av å ha dem som en av våre eiere, og deres innovasjon og ambisjoner er en verdifull ressurs for BRUS og for Bodø-regionen som helhet.
0

Nyheter

I dag hadde BRUS gleden av å ønske Brim Explorer velkommen til et inspirerende frokostmøte. Brim Explorer, en spenstig maritim bedrift som opererer i Nord-Norge og Oslo, hadde kommet for å presentere sitt spennende konsept og ambisiøse planer om å etablere seg i Bodø-regionen. Det var et møte som vibrerte av entusiasme og optimisme for hva fremtiden kan bringe til dette samarbeidet.


Hvem er Brim Explorer?

Brim Explorer er et fremtredende maritime selskap som opererer i Nord-Norge og Oslo, og som tilbyr unike, bærekraftige og nyskapende sjøreiser. Med en flåte nøye designet skip setter Brim Explorer gjestetilfredshet i førersetet samtidig som de minimerer sin miljøpåvirkning. Selskapets dedikasjon til å bevare den naturlige habitatens skjønnhet er tydelig gjennom bruk av hybrid-elektriske motorer, som sikrer minimal støy og vibrasjon for å bevare omgivelsenes ro.

Det som virkelig skiller Brim Explorer er deres engasjement for å la gjestene fordype seg i undringen over marint liv og den fantastiske norske kystlandskapet. Dette kommer til uttrykk gjennom deres bruk av undervannsdroner under turer, som gir besøkende en mulighet til å utforske den fortryllende verden under havets overflate. Dette skaper uforglemmelige opplevelser og gir gjestene muligheten til å komme tettere på dyrelivet i havet.

Brim Explorer representerer det beste innen bærekraftig og still sjøreiser, og deres fokus på å bevare naturens skjønnhet og skape uforglemmelige opplevelser gjør dem til en ledende aktør innenfor maritim turisme. MS Brim, selskapets første skip, ble lansert i 2019 og er en manifestasjon av Brim Explorers forpliktelse til å tilby enestående sjøreiser. Selskapet har også skipet Berg, tidligere kjent som Bard, som opererer i Svalbard og Tromsø, og det nyeste tilskuddet til flåten, Bris, utstyrt med elektrisk fremdrift for ytterligere å understreke deres proaktive tilnærming til bærekraftig maritim utforskning.


På besøk hos BRUS

På frokostmøtet i vertskap hos Visit Bodø og BRUS, delte Brim Explorer sine planer om å etablere seg i Bodø-regionen, og de har allerede begynt å utforske potensielle ruter, inkludert muligheter som Kjerringøy og Saltstraumen. Ordfører Odd Emil Ingebrigtsen var til stedet og la vekt på at dette er en spennende mulighet for Bodø og regionen rundt, da Brim Explorer vil kunne tilføre både turistnæringen og lokalsamfunnet en ny dimensjon av opplevelser og økonomisk vekst.


BRUS ønsker å uttrykke sin glede over møtet og ser med stor forventning frem til samarbeidet med Brim Explorer. Deres innovative tilnærming til maritime opplevelser og bærekraftighet er i tråd med BRUS’ egne verdier og ambisjoner. Sammen vil vi utforske nye horisonter og bringe en stille, bærekraftig og uforglemmelig opplevelse til Bodø og omegn.


Direktør Elnar Remi Holmen ønsker Brim Explorer hjertelig velkommen til Bodø, byen som allerede har en rik arv av maritime opplevelser, og som nå ser frem til å omfavne den innovative tilveksten som Brim Explorer bringer med seg.

0