Bodøregionens UtviklingsselskapBodø Lufthavnutvikling

Om Bodø Lufthavnutvikling

Satsing innen grønn luftfart

Flyfrakt fra Bodø

Ruteutvikling - nye internasjonale ruter

Heleid datterselskap av BRUS

English version

Hva er BLU?

Bodø Lufthavnutvikling AS (BLU) ble opprinnelig opprettet tilbake til 2014 for å skape økt aktivitet, markedsføring og strategisk posisjonering av “Flybyen Bodø”. Selskapet har en strategisk posisjon med å sikre nye direkteruter til og fra Bodø Lufthavn, og få økt verdiskapning i virksomhet som har med dagens lufthavn å gjøre, samt får innovasjon og vekst i mulighetsrommet med byggingen av ny lufthavn. Selskapet har som mål å aktivt skape nye forretningsmodeller innen smart teknologi og grønn luftfart.

Bodø Lufthavnutvikling er et heleid datterselskap av 37 selskaper fra næringslivet i Bodøregionen og administreres av BRUS.

Selskapet organiserer i dag, også arbeidet med “Ruteutviklingsforum” som ledes av hhv. Avinor og BLU/BRUS.

Selskapet har sammen med Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Kommune klare ambisjoner om å utvikle Bodø Lufthavn til en hub for transport og frakt av primært sjømat, men også andre varer og cargo fra vår region til internasjonale markeder.

Foto:flightseeing.de

Elnar Remi Holmen

Adm. dir. Bodø Lufthavnutvikling

Elnar Remi Holmen har bred erfaring og bakgrunn fra både næringsliv og politikk. Han er utdannet og har fagbrev både som elektriker og tavlemontør. Fra 2007-2010 drev han egen virksomhet innen produksjon og salg av elektrisk utstyr til olje og gass, kraftforedlende industri og kraftproduksjon på Østlandet. Han har lang politisk karriere bak seg. Han har vært folkevalgt politiker i kommunestyre samt fylke, og har vært vararepresentant på Stortinget for Akershus fylke. Fra 2013 har han vært politisk rådgiver i Regjeringen Solberg I og II, i hhv. Olje- og Energidepartementet. Han var statssekretær i samme departement i 2017.

Elnar Remi Holmen jobbet i 2018 som seniorrådgiver i NHO Nordland med ansvar for kommunikasjon og næringspolitiske spørsmål. Holmen tiltrådte jobben som administrerende direktør i BRUS 1/12/2018.


Mail: erh@brus.bodo.no
Tlf.: 995 14 321

Grønn Luftfart

Bodø og Nord-Norge har alle forutsetninger for å ta en internasjonal lederrolle i å skape fremtidens nye grønne arbeidsplasser i utviklingen av grønn luftfart. Med luftfartsbyen Bodø, og komplette verdikjeder av bedrifter og organisasjoner innen luftfart, vil Bodø være et nav for uttesting og utvikling av fremtidens flytyper, transportkjeder og utvikling av grønne verdikjeder. BLU skal være en motor i utvikling av grønn luftfart i Norge, Nord-Norge og Bodø.

I Bodø har vi naturgitte fortrinn med blant annet:

 • Kortbanenettet med 12 lufthavner i nærhet til Bodø for uttesting av nye teknologier.
 • Widerøes hovedkontor og servicebase
 • Hovedregningssentralen, 330-skvadron og Forsvarets operative hovedkvarter
 • Luftfartstilsynet, Avinor og fjernstyrte tårntjenester RCT
 • Solide teknologibedrifter, som for eksempel Opscom og Airside Innovation
 • Luftfartsmueet i Norge
 • Byggingen av en helt ny fremtidsrettet lufthavn.

Fremover skal BLU legge til rette for å utvikle og posisjonere “Flybyen Bodø”. Selskapet skal aktivt delta og bidra til å knytte Bodø tettere med internasjonale aktører, miljøer, samt kunnskaps- og investeringsaktører innen luftfart.

Flyfrakt

Project Air Cargo Bodø ledes av BLU sammen med Widerøe Ground Handling (WGH), Meyership, Bodø Kommune og sjømatnæringen i regionen. Prosjektet har sammen med næringslivet spesielt sjømatindustrien investert og lagt til rette for at terminalfunksjoner, tillatelser og godkjenninger for at store fraktefly kna operere fra Bodø Lufthavn. I tett samarbeid og samhandling med Avinor er lufthavnen godkjent og klarert for operasjoner av større fraktefly. Terminalfunksjoner opereres og koordineres av WGH.

Nordland og Saltenregionen er en av Norges største sjømatregioner. Det er forventet sterk vekst i produksjon, sysselsetting og verdiskapning fra en av nasjonens viktigste næringer. Prosjektet har som mål å sterkt redusere miljøbelastningene fra nordnorske veger med langtransport over på fly og tog.

Bodø er en av landets beste lufthavner mtp. regularitet, vær og operasjonelle forhold. Flystripen er lang og i et naturlig midtpunkt i regionen for uttransportering av sjømat direkte til Asia, Usa og andre hub-er i verden.

Flyfraktprosjektet har:

 • Alle godkjenninger og tillatelser på plass for store fraktefly.
 • Terminalfunksjoner, pakking og klargjøring
 • Nødvendig infrastruktur og materiell som behøves.

Lufthavnen er fullt ut operativ for flyfrakt fra 1. mars 2021.

Ruteutvikling

Bodø, Bodøregionen, Nordland og Nord-Norge er et yndet reisemål både for forretningsreisende og som reiselivsdestinasjon. Enten man skal til Svartisen, Saltstraumen, Helgeland eller Lofoten & Vesterålen. En av de viktigste forutsetningene for å koble verden på Nord-Norge, er å lege til rette for nye internasjonale direkteruter fra landsdelen.

I tillegg til å ha unike naturkvaliteter, som yndede reisemål fra turister fra hele verden, er regionen i vekst. Som sjømatnasjon, og industri- og energiregion. Som en bonus er Bodø blitt Europeisk kulturhovedstad i 2024. Det gir muligheter. Det blir stadig mer attraktivt å reise til og fra landsdelen, og Bodø med Bodø Lufthavn som en hub og et nav.

For å aktivt legge til rette, samt utvikle og etablere nye internasjonale direkteruter, er BLU vertskap for et regionalt ruteutviklingsforum/fond. Forumet ledes av Avinor.

Forumets formål:

 • Utvikle nye bærekraftige direkteruter internasjonalt.
 • Etablere minimum 2 ny internasjonal flyrute i året til/fra Bodø.
 • Etablere og drifte et ruteutviklingsfond.
 • Sikre eksisterende ruter.
 • Utarbeide kommunikasjons- og markedsføringsplaner for ruteutvikling.

Forumet består av:

 • Avinor
 • BLU
 • Bodø Kommune
 • Visit Bodø
 • Nord-Norsk Reiseliv AS
 • NCE Aquaculture
 • Nordland Fylkeskommune.