Hovednyhet

Ny Nasjonal Transportplan – Løft for fiskerihavner og grønn luftfart, men ambisjonene må løftes på satsningene på vei og Nordlandsbanen!

Fredag, 22.mars 2024, la Samferdselsdepartementet frem ny Nasjonale Transportplanen for 2025-2036. Flere har holdt pusten etter varsel om økonomisk innstramming i planene og med kraftig prioritering av prosjekter, og siden nyåret har vi lest om lekkasjer og løfter. Nå er planverket og tildelingspostene lagt frem og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) ser flere positive prosjekter og muligheter for videre vekst og utvikling, men savner samtidig større ambisjoner for Nordlandsbanen. Flere prioriteringer i Nasjonal Transportplan kan komme Bodøregionen til gode, spesielt med satsningen på grønn luftfart.

– Det skal investeres i fylkesveinettet som kan komme RV80 og satsning på vedlikehold av viktige næringsveier i vår region til gode i NTP. De er svært gledelig at man foreslår realisering av nye havner på Røst, Værøy. Men det er alt for dårlig satsing på Nordlandsbanen, og vi ønsker selvsagt raskere fremdrift i E6 Kråkmo, Sørelva-Borkamo og E6 gjennom Sørfold, sier administrerende direktør Elnar Holmen i BRUS.

Grønn Luftfart: Fremtiden er nå!

Regjeringen foreslår å øremerke 1 milliard kroner til luftfartens grønne omstilling de kommende årene, for å gjøre luftfarten mer miljøvennlig og sikre Norges posisjon. Her kommer BRUS sammen med BLU, Energi I Nord og Lofoten De Grønne Øyene og partnere til å være på ballen for å sikre midler for videre luftfartsutvikling i vår region. 

Grønn luftfart er endelig i NTP. Her har Bent Joacim Bentzen statssekretær i Samferdselsdepartementet levert varene. Kortbanenettet mellom Lofoten, Helgeland og Bodø er i en unik posisjon. Her skal det testes og utvikles ny teknologi, og at regjeringen følger opp med midler er avgjørende. Nå håper vi også at regjeringen prioriterer midler til dette arbeidet i Statsbudsjettet allerede til høsten, så skal vi love å gjøre vårt, sier adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen.

Det har vært mange samtaler og møter det siste året for å få på plass en økt satsning på feltet, og Samferdselsdepartementet har vært imøtekommen for innspill.

– Vi har hatt god dialog med Samferdselsdepartementet og blitt oppfordrer til å fortsette samarbeidet om å løfte satsningene og utviklingen i Bodø videre. Dette er de første midlene som nå legges i potten for å få til utvikling, og det er ingen tvil om at Nord Norge er godt posisjonert nå, sier Holmen.

Men Holmen legger til:

– Men, det er noen mangler i NTPs innholdet under grønn luftfart. Hvor mye, og hvor skal regjeringen satse? Først og fremst, så kan regjeringen om de vil, sikre pilotprosjekter hvor det faktisk etableres fabrikker for produksjon av drivstoff og hydrogen sammen med Avinor, slik at industrien kan starte testing raskt. Da må de bruke midler for vertskap for dette arbeidet. Her er kan vi være regjeringens verktøy, sier Holmen

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nå skal salvene sprenges i Sørfold, men vi har en vei å gå!

Samferdselsdepartementet overfører nå strekningen E6 Sørelva – Borkamo fra Nye Veier tilbake til Vegvesenet, men prosjektet er ikke prioritert i første planperiode. Dette er for svakt mener BRUS direktøren.

– Regjeringen ser ut til å levere på byggingen av tunellene på E6 gjennom Sørfold. Men ambisjonsnivået på utbedringen av veien mellom tunellene bør løftes, prioriteres og gjennomføres raskere. Regjeringen fortjener skryt for å ta inn tunnel på Kråkmo inn i planen, men den er bakerst i køen. Disse samferdselsprosjektet er det alle viktigste for næringslivet i Nordland å få utbedret. Derfor blir det både gulrot og pisk fra oss, sier Holmen.

Samtidig har ikke Nye Veier levert på prosjekter i Nordland.

– Regjeringen skal også få skryt for å tørre å ta ut E6 Sørelva til Borkamo fra Nye Veiers portjefølje. Nye Veier har IKKE levert til Nordland. MEN det blir et hjertesukk fra oss, når flyttingen av prosjektet legges bakerst i køen i Statens Vegvesen plan. Da går det minst 10 år før det skjer noe uansett. Da blir spørsmålet om ikke Nye Veier allikevel kunne levert tidligere?, spør Holmen retorisk.

Midler til fylkesvei – RV80 Rassikring

I den nye planen legges det i tillegg inn ekstra midler til fylkesveinettet hvor Samferdselsdepartementet legger vekt på at dette er helt nødvendig for “god nok” fremkommelighet i hele landet, ekstra finansiering til fylkesveinettet er noe BRUS og partnere har gitt innspill på for å sikre fremgang i utbedringen av hovedveien inn til Bodø -Riksvei 80.

– At det bevilges penger til rassikring, er viktig.  Det kommer etterlengtede midler for at vi virkelig kan løftet den mest kritiske strekningen – passasjen inn til Bodø på Riksvei 80. Det haster å få ferdigstilt rassikringsarbeidet mellom Bodø og Fauske. Nå må vi fortsette jobben i fellesskap med å sikre vår andel av de ekstra 16 milliarder som er lagt på bordet. Dette er viktig for å koble sammen Bodøregionen, sier Holmen bestemt.

Havneprioriteringer på Røst og Værøy vil gi ringvirkninger

Et annet område som har fått høy prioritering er langs godstransport langs kysten.

– Prioriteringen av havneprosjekter i første periode av NTP er svært gledelig. Med betydelige bevilgninger til havnene på Røst og Værøy, ser vi nå frem til å realisere potensialet som disse infrastrukturprosjektene bringer med seg. De planlagte oppgraderingene av havnene vil ikke bare forbedre logistikken, men også åpne dørene for nye næringsmuligheter i regionen. Nå må regjeringen og Stortinget sikre denne finansieringen til høsten, sier administrerende direktør i BRUS.

Holmen tildeler i tillegg ros til arbeidet som ligger bak av kommunene og aktørene på Røst og Værøy.

– Vi i BRUS er imponerte over arbeidet som ligger bak de viktige tiltakene ved Røst og Værøy fiskerihavner. For eksempel tiltak på Røst, som utdyping og nye navigasjonsinnretninger, ikke bare øke havnesikkerheten, men også styrke samferdsel mellom fastland og øke samarbeidet mellom øygruppene og fastlandet. Dette kan medføre nye næringsetableringer og sterkere bo -og stedsutvikling i øykommunene.

Presentasjon NTP www.regjeringen.no

Nordlandsbanen – skuffende lavt på prioriteringen

Det som derimot ikke spesifiseres i planen er hva som skal gjøres på Nordlandsbanen, og ingen midler er konkret avsatt til denne strekningen.

– Selv om det er mye positivt å glede seg over i den nye Nasjonale Transportplanen, har vi et stort potensial og behov for å styrke gods- og persontrafikken på Nordlandsbanen. Dette er en viktig transportåre som fortsatt trenger økt oppmerksomhet og investeringer for å sikre effektiv og bærekraftig transport i regionen. Det er et gryteklart oppgraderingsprosjekt som vil gi stor effekt, så vi er helt klart skuffet over at det ikke prioriteres høyere, med mer midler i NTP, sier Holmen.

Økt kapasitet for kombigods Trondheim–Bodø

NTP sier følgende knapt nok følgende om Nordlandsbanen:

Tiltak innenfor potten til mindre investeringstiltak har en god geografisk spredning. For Ofot- og Nordlandsbanen kan det blant annet være aktuelt å prioritere miljø- og sikkerhetstiltak som fjellsikring, etablering av nye viltgjerder, miljøopprydding, øke kapasiteten på Fauske terminal og øke kapasiteten ved samtidig innkjør ved enkelte stasjoner.   På litt lenger sikt planlegges oppstart av effektpakken for flere kombigodstog på Nordlandsbanen. I NTP 2025–2036 har regjeringen prioritert 0,3 milliarder kroner i andre seksårsperiode til effektpakken. Effektpakken muliggjør en økning i antall godstog fra dagens åtte til ti tog per dag i begge retninger. I tillegg legges det til rette for én reserveruteleie, som muliggjør en ytterligere økning på to tog i begge retninger per dag, men som må vurderes opp mot driftskvaliteten. Kapasitetsøkende tiltak: nytt kryssingsspor på Sukkertoppen. Det forutsettes at tiltakene i effektpakken for kombigods mellom Oslo og Trondheim er gjennomført.