Nyheter

BRUS ønsker mineralutvikling i Kvitberget i Misvær – Det haster med å komme i gang!

Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og et samlet næringsliv mener at Direktoratet for Mineralforvaltning så raskt som mulig må sikre SMA Nordland AS driftskonsesjon til å starte med mineralvirksomhet, og uttak av Dolomitt i Kvitberget i Misvær, i Bodø kommune. BRUS og Bodø Næringsforum (BNF) har i et felles innspill bedt myndighetene om så snart som overhodet mulig sikre SMA’s søknad om driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget. Dette markerer et viktig skritt mot å fremme en bærekraftig og konkurransedyktig industriutvikling i regionen.

SMA Mineral AS, kjent for sin innovative tilnærming til industrien, står i spissen for å utvikle nye, bærekraftige industrielle prosesser. De er en stor og viktig industriaktør, som har investert mange milliarder verdiskaping og industriarbeidsplasser i Norden. Planene om industrietablering i Misvær er ikke nytt. SMA Nordland har jobbet med denne etableringen i over hele ni år.

«Det er svært problematisk at det skal ta så langt tid å behandle søknader om mineralutvikling i Norge. Og spesielt denne saken, mener vi så raskt som overhodet må sikres godkjenning. Det er stor støtte til etableringen. SMA Nordland vil skape flere titalls arbeidsplasser og investere stort i regionen om de får lov, sier Adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen»

Dette initiativet har potensial til å styrke lokalsamfunnet og industrien i Bodø og de omkringliggende kommunene, samtidig som det bidrar til økonomisk vekst og miljømessige fordeler for en bredere region.

«Prosjektet vil generere betydelige positive ringvirkninger, direkte og indirekte, og fremme ny verdiskaping og arbeidsplasser i et område med stort behov,” understreker Holmen. Han legger til at SMA Nordlands virksomhet vil sikre nye investeringer, noe som vil ha en klar positiv innvirkning på samfunnsregnskapet for Bodø, regionen, og hele Nordland.»

BRUS og Bodø Næringsforum oppfordrer Direktoratet for Mineralforvaltning til å gi SMA Nordland AS den nødvendige driftskonsesjonen snarest mulig, slik at etableringen kan finne sted.
Her kan du lese hele høringssvaret til BRUS & BNF:

 

Direktoratet for mineralforvaltning

Dato: 23.02.2024

 

Høringssvar vedrørende SMA Nordland AS sin søknad om driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget, Bodø kommune

På vegne av organisasjonene Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø Næringsforum, ønsker vi å gi vårt innspill til høringen angående SMA Nordland AS (SMA) sitt behov for uttak av dolomitt ved Kvitberget i Bodø kommune.

 

Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Næringsforum representerer et samlet næringsliv med over 600 bedrifter i Bodø og regionen, inkludert industri, handel og tjenesteytelser. Vår visjon er å fremme en bærekraftig og konkurransedyktig næringsutvikling i regionen, med fokus på innovasjon, miljøvennlige løsninger og skapelse av nye arbeidsplasser.

SMA Mineral AS er en nøkkelaktør i den nordnorske industrien, spesielt innenfor produksjon som bidrar til den grønne omstillingen av næringslivet. Dolomitt er en kritisk ressurs for SMA og deres arbeid med å utvikle nye, bærekraftige industrielle prosesser, inkludert produksjon av brent dolomitt og konvertering av avgasser til e-fuel. Dette arbeidet støtter ikke bare SMA’s egne bærekraftmål, men bidrar også vesentlig til regionens og Norges overordnede mål om å redusere klimagassutslipp og fremme det grønne skiftet. I tillegg er dolomitt nødvendig i produksjon innen legerings, papir, jern og stålindustrien.

 

Vi er kjent med at SMA har jobbet i ni år for å oppnå driftskonsesjon for uttak av dolomitt ved Kvitberget. Tilgangen til lokal dolomitt er avgjørende for å redusere transportkostnader og klimagassutslipp assosiert med import av råmaterialer. Ved å utnytte lokale ressurser, kan vi også styrke lokalsamfunnet og industrien i Bodø og omkringliggende kommuner.

 

Bodø Næringsforum og BRUS ser derfor positivt på SMA’s søknad om driftskonsesjon for dolomittbruddet ved Kvitberget. En godkjenning vil ikke bare støtte SMA’s bærekraftige utviklingsplaner, men også bidra til økonomisk vekst og miljømessige fordeler for Bodø og den bredere regionen. Prosjektet vil gi store positive ringvirkninger både direkte og indirekte. Det vil gi store direkte sysselsettingseffekter på et sted i regionen, som trenger ny verdiskaping og arbeidsplasser. SMA Nordlands virksomhet vil ytterligere sikre nye investeringer direkte og indirekte i deres verdikjeder. Dette vil helt klart gi et positivt samfunnsregnskap, ikke bare for Bodø og regionen, men for Nordland. Det er etter vårt skjønn, en klar vurdering om at de negative ulempene er mindre enn de positive fordelene ved dette prosjektet. Ellers viser vil at kommunene, hhv Bodø og Saltdal stiller seg positiv til dette prosjektet gjennom vedtatte arealplaner og reguleringsplaner.

 

Vi understreker viktigheten av en rask behandling av denne saken for å sikre fremdriften i SMA’s prosjekt og for å støtte opp under regionens industrielle utvikling. Det er avgjørende at vi sammen jobber for å realisere potensialet for bærekraftig næringsutvikling i Bodøregionen.

 

Vi ber om at Direktoratet for Mineralforvaltning så raskt som mulig kan sikre at SMA’s søknad om driftskonsesjon gis et positivt utfall.

 

Vi er også klar over at Direktoratet for Mineralforvaltning setter rammevilkår for driftskonsesjonen som tar hensyn til at tiltaket kan gjennomføres. Vi vil påpeke at det finnes en avtale mellom Saltfjellet Reinbeitedistrikt og SMA Nordland AS som det må tas hensyn til ved en driftskonsesjon. Det er viktig at ikke en av partene får «carte blanch» vilkår slik som man ser ved driftskonsesjonen som er gitt for for eksempel Nussir ASA, Repparfjorden i Finnmark.

 

Med vennlig hilsen,

Elnar Remi Holmen

Adm. Dir

Bodøregionens Utviklingsselskap AS

 

Merete Nordheim

Direktør

Bodø Næringsforum