Nyheter

Hyllest til politisk forslag om endring i formueskatt på arbeidende kapital i Bodø

I et nylig fremlagt forslag har partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF, INP og MDG gått sammen om å foreslå en utredning for endringer i formueskatten på arbeidende kapital. Dette initiativet har som mål å lette byrden for bedriftseiere og stimulere til økt investering og vekst i det lokale næringslivet. Forslaget har mottatt bred støtte fra næringslivsledere, deriblant administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Elnar Remi Holmen, som ser på dette som en positiv utvikling for regionen.

Direktør Elnar Remi Holmen
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

“Vi i Bodøregionens Utviklingsselskap ser meget positivt på dette forslaget. Endringer i formueskatten på arbeidende kapital kan potensielt styrke næringslivets konkurranseevne og bidra til økt investering i regionen. Dette er avgjørende for å sikre fremtidig vekst og arbeidsplasser i Bodø,” sier administrerende direktør i BRUS. “Det er et klart signal om at politikerne ser viktigheten av å støtte opp under det lokale næringslivet, som er ryggraden i vår regionale økonomi.”

Forslaget innebærer en grundig gjennomgang av hvordan formueskatten påvirker arbeidende kapital, med et særlig fokus på hvordan det kan forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter i Bodøregionen. Målet er å finne en balanse som både sikrer offentlige inntekter og støtter opp under næringslivets behov.

“En slik utredning er et viktig steg mot en mer rettferdig beskatning av næringslivet. Det er essensielt at vi har et skattesystem som fremmer vekst heller enn å hindre den. Å redusere formueskatten på arbeidende kapital vil kunne frigjøre nødvendig kapital som bedriftene kan investere i innovasjon og utvikling,” legger BRUS’ administrerende direktør til.

Initiativet har også vekket interesse hos lokale bedriftseiere, som lenge har etterlyst reformer som kan lette skattebyrden og fremme investeringer i regionen. Med dette forslaget håper mange at Bodø kan ta ledelsen i å skape et mer næringsvennlig skattemiljø i Norge.

Som svar på det brede engasjementet for forslaget, planlegger Bodøregionens Utviklingsselskap å arrangere et møte med representanter fra de foreslående partiene, lokale bedriftsledere, og andre interessenter for å diskutere mulige veier fremover.

Med støtte fra både politikere og næringslivsledere, ser fremtiden lys ut for Bodøregionen. Forslaget om å endre formueskatten på arbeidende kapital representerer et spennende skritt mot en sterkere og mer bærekraftig økonomisk utvikling i regionen.

Her er pressemelding fra Bodø Kommune:

Bodø kommune vil utrede betydelig reduksjon av skatt på norsk eierskap 

Et bredt flertall (Høyre, FrP, Venstre, SP, KrF, INP og MDG) av bystyret i Bodø kommune vedtok 8. februar at kommunen skal i gang med et utredningsarbeid med sikte på en betydelig reduksjon av formueskatten som rammer lokalt eid næringsliv, såkalt arbeidende kapital. 

Skatt på norsk eierskap også kalt formueskatt på arbeidende kapital er den delen av en persons formue som er investeringer og bedriftseierskap. Det er næringseiendom, kontorbygg, fabrikklokaler, produksjonsutstyr, merder og båter. Det kan være aksjer i små og mellomstore familieselskaper eller i større selskaper som er børsnotert. 

“Vi ønsker med dette å få klarhet i hvilket handlingsrom vi har lokalt. Vårt oppdrag er å sørge for å få til aktivitet og en positiv utvikling lokalt. Vi ønsker å ta best mulig vare på våre lokalt eide bedrifter og dermed legger best mulig til rette for etableringer av lokale arbeidsplasser” sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H). 

“Nordland har store demografiske utfordringer og lokalt eid næringsliv er meget viktig for å øke bolyst og bidra til økt bosetting.  Regjeringens skattepolitikk de siste 2 årene underminerer lokale bedrifter med betydelige skjerpelser av skatten for norske bedriftseiere. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser, og på sikt true norsk lokalt eierskap.” Fortsetter Ingebrigtsen. 

Ordføreren har lagt vekt på å lytte til lokale eiere som skaper aktivitet og sysselsetting, og ellers bidrar tungt til å gjøre Bodø-samfunnet til et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet. 

“Slik formueskatten er innrettet i dag så må norske eiere betale for verdien av bedriften sin, mens utenlandske eiere slipper unna. Det har noe å si at lokale aktører kan eie bedrifter. Lokale eiere sikrer trygge arbeidsplasser og verdiskaping, men det er også disse som ofte støtter opp om for eksempel de mindre idrettslagene og skaper andre ringvirkninger i nærmiljøet.” avslutter Ingebrigtsen. 

Vedtaket ble gjort som en del av behandlingen av Strategisk næringsplan 2024 – 2036

Vedtaket i sin helhet: 

Økt næringsetablering og lokalt eierskap 

Bodø Kommune skal arbeide for forbedring av rammebetingelser for å tiltrekke flere bedrifter og investeringer til Bodø og Nordland. 

 

Det er særskilt viktig å legge grunnlag for å styrke lokalt eierskap og bidra til økt aktivitet og investeringer i Bodø og Nordland for økt vekst og bosetting. 

 

Den nasjonale skatten på norsk eierskap påvirker lokalt eid næringsliv negativt og dermed også kommunens skatteinngang og lokale ringvirkninger. I tillegg har Nord Norge over tid hatt store utfordringer med fraflytting og spesielt byene i nord er viktig for å stimulere til økt bolyst, investeringer og flere arbeidsplasser. 

 

Det utredes derfor om den delen av formuesskatten som rammer lokalt og norsk eierskap (såkalt formueskatt på arbeidende kapital) kan skilles ut fra den generelle formuesskatten og om kommunens andel av denne skatten kan reduseres med 25-75%. Utredningen skal belyse virkningene av en slik reduksjon på kommunens økonomi og attraktivitet. 

 

I utredningen vurderes også andre tiltak som kan bidra til å øke bolyst, investeringer og stimulere til lokalt eierskap.