Nyheter

Klimanøytral regional luftfart Nord Norge

Nordland som ledestjerne på grønn luftfart i NorgeNordland Fylkesting har tatt et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid for luftfarten i Nord-Norge. Vi i BLU Avi og Lofoten De Grønne Øyene, Energi i Nord, Bodø kommune og vårt partnerskap ønsker å uttrykke vår takknemlighet for bred støtte fra et samlet Fylkesting, til uttalelsen som ble vedtatt av fylkestinget torsdag 7.desember. Dette viser Nordlands forpliktelse til å være en ledende kraft i utviklingen av grønn luftfart i Norge.


“Som aktører som jobber med helt konkrete prosjekter innen grønn luftfart, er vi begeistret over Nordland Fylkestings beslutning om å styrke sin posisjon innenfor denne sektoren. Dette er en avgjørende tid for å redusere klimaavtrykket fra luftfarten, og vi tror at Nordland har alle forutsetninger for å lykkes i denne ambisiøse oppgaven,” sier Elnar Remi Holmen,
adm dir i BLU Avi.

BLU Avi, Bodøregionens Utviklingsselskap, Lofoten De Grønne Øyene, Energi I Nord, Bodø kommune og partnere i prosjektet «Klimanøytral regional luftfart Nord Norge» ønsker å uttrykke sin støtte og begeistring for Nordland Fylkestings nylige vedtak om å styrke Nordlands posisjon som en ledestjerne innen grønn luftfart i Nord-Norge. Den enstemmige uttalelsen fra fylkestinget viser en klar forpliktelse til å fremme klimavennlige alternativer innen luftfarten og har potensial til å skape betydelige positive ringvirkninger for regionen.

I lys av det nylige avslaget av søknaden om grønn luftfart i Troms og Finnmark, er det tydelig at Nordland nå går i front for å ta ledelsen i utviklingen av klimanøytral luftfart. Dette er en ambisiøs, men nødvendig innsats, og vi er glade for å se at Nordland Fylkesting har gjenkjent viktigheten av dette arbeidet.

I tett samarbeid i «Klimanøytral regional luftfart Nord Norge» har vi allerede gjort betydelige fremskritt i retning av grønn luftfart. Våre partnerskap med verdensledende flyprodusenter som Airbus, Deutsche Aircraft og ATR er et eksempel på den internasjonale anerkjennelsen vi har oppnådd. Dette gir oss selvtillit til å gå videre med vårt prosjekt for grønn luftfart.

Nordland har unike fordeler, inkludert kortbanenettet og tilkoblingen til større flyplasser, som gjør regionen til en ideell arena for utvikling og testing av bærekraftige luftfartsteknologier. Vi tror at dette arbeidet vil legge til rette for økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og bærekraftig drivstoffproduksjon, noe som er avgjørende for Nordlands fremtidige suksess.


“Vi ser frem til et nært samarbeid med Nordland Fylkesting, Fylkesrådet i Nordland og nasjonale myndigheter for å oppnå våre felles mål innen grønn luftfart, og vi er overbevist om at sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid for luftfarten i Nord-Norge. I vårt partnerskap er vi i dialog med flere aktører som planlegger uttesting av teknologi i Nordland mellom Bodø og Lofoten,” sier Laura Johanne Olsen, Programleder i Lofoten De Grønne Øyene.

“Vi er svært glade for Nordland Fylkeskommunes offensive holdning til grønn luftfart og tydelige vilje til å ta en rolle i å gjøre luftfart I vår region klimanøytral. Vi ser frem mot å jobbe videre sammen med Nordland Fylkeskommune og våre partnere; Bodø Lufthavnutvikling. Lofoten De Grønne Øyene, Bodø Kommune,” sier Anders Tørud prosjektleder i Energi i Nord.


Ordfører i Bodø kommune, Odd Emil Ingebrigtsen sier følgende om de gledelige nyhetene fra Nordland Fylkesting:

“Bodø kommune har hatt grønn luftfart som et satsningsområde i flere år. Dette har blitt forsterket gjennom målrettet arbeid, som er bredt forankret i Bodø’s politiske plattform. Vi ser frem til et bredt samarbeid, om dette viktige mulighetsrommet for Nordland,” avslutter Odd Emil Ingebrigtsen.Om vedtaket i Nordland Fylkesting
Nordland skal være et foregangsfylke på grønn luftfart i nord, mener Nordland fylkesting. I en uttalelse blir fylkesrådet bedt om å sikre at Nordland styrker sin posisjon i utviklingen av fremtidens luftfart.

Utfordringene som norsk luftfart står overfor i dag krever at Nordland fylkesting aktivt må delta i utformingen av de fremtidige løsninger, både om drift av regionale flyplasser og det eksisterende rutenett. Dette er en av de viktigste oppgaver for Nordland fylke, som er ledende i regional luftfart i Nord-Norge. Nordland Fylkesting viser derfor til de politiske vedtatt enstemmige ambisjonene fra februar i 2023 om Norge som ledende luftfartsnasjon innen klimanøytral luftfart.   


Her finner du hele uttalelsen.


Sitater fra uttalelsen
Gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, Elin Dahlseng Eide: “Allerede i vår hadde vi et enstemmig vedtak i fylkestinget som sa at vi skulle følge opp den nasjonale luftfartsstrategien, sier hun. Det innebærer blant annet å starte innfasing av null- og lavutslippsfly på FOT-rutene så snart teknologien er på plass,” så her må fylkesrådet handle raskt.”


Fylkestingsrepresentant og medlem i samferdselskomiteen Odd Arnold Skogsholm (Ap): “Dette er seriøse aktører som allerede har skaffet avtaler med verdensledende flyprodusenter som Airbus, Deutsche Aircraft og ATR. Landsdelens totale utvikling, samfunnsaktiviteter, helsetilbud og næringsliv er helt avhengig av at prosjektet bygges ut med regional luftfart som hovedfokus. Dette er en gylden anledning til å legge til rette for å øke verdiskapningen, legge til rette for å produsere mer bærekraftig drivstoff og skape nye arbeidsplasser,” avslutter Skogsholm.

Vi ser fram til et nært samarbeid med Nordland Fylkesting og ser lyst på fremtiden for grønn luftfart i Nord-Norge.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 


Kontakter: 
BLU
Elnar R. Holmen, Adm. Dir 
951 43 21, erh@brus.bodo.no

Energi i Nord
Anders Tørud, Prosjektleder 
932 87 107, at@kpb.no 

Lofoten De Grønne Øyene
Laura J. Olsen, Programleder
 907 51 275, laura.johanne.olsen@lofotradet.no