Nyheter

Nytt forslag til statsbudsjett:

E6 gjennom Sørfold er prioritert i Statsbudsjettet for 2024Når Nasjonal Transportplan ble lagt fram våren 2021 var E6 gjennom Sørfold prioritert som et av landets viktigste samferdselsprosjekter. Når statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram var samme strekning tatt ut av prioriteringslisten. Nå er heldigvis oppstartsmidler til E6 med i forslag for statsbudsjett for 2024

E6 gjennom Sørfold er hovedpulsåren som knytter Nord-Norge sammen. Både næringslivet og folket trenger en trygg og sikker vei som sikrer at produktene kommer ut til markedet på en sikker måte og at befolkningen skal være trygge når de ferdes på veiene. Dette er svært bra, viktig og nødvendig. Her bør Stortinget støtte forslaget. Men vi må også tenke helhetlig med E6 gjennom Sørfold. Det bør settes av mer midler fremover til hele strekningen, sier Adm dir i BRUS, Elnar Remi Holmen.    

Regjeringen prioriterer midler til å starte opp prosjektet E6 Megården–Mørsvikbotn, som omfatter de tre delprosjektene Megården–Sommerset, Sommerset–Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen–Mørsvikbotn. Formålet med prosjektet er redusert reisetid, økt tunnelsikkerhet og økt samfunnssikkerhet. Prosjektet gjennomføres trinnvis, og det legges nå til rette for oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset. Ny vei på denne strekningen blir 21,4 kilometer og vil bli 5,9 kilometer kortere enn dagens strekning. Seks av de eksisterende tunnelene som ikke innfrir kravene i tunnelsikkerhetsforskriften erstattes av tre nye tunneler med en total lengde på 13,8 kilometer. Det skal også bygges to større bruer på strekningen, blant annet en bru på 550 m over Tørrfjorden. Reisetiden på strekningen vil bli redusert med om lag ti minutter. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) for delprosjektet E6 Megården–Sommerset. Oppstart av prosjektet forutsetter Stortingets tilslutning til kostnadsramme for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med forslag til kostnadsramme for prosjektet. 

Regjeringen vil avvikle høyprisbidraget på vannkraft og vindkraft fra 1. oktober 

I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen å avvikle høyprisbidraget på vind- og vannkraft fra og med 1. oktober 2023. 

Dette er viktig for å sikre kraftselskapenes kapitalsituasjon slik at nye kraftutbygginger blir prioritert. Høyprisbidraget har vært svært lite gunstig for kraftselskapene. Det er bra at dette går klart frem fjernes og skal fases ut, sier Holmen.   


Svakt på jernbane i Nord Norge og Nordlandsbanen 
Et av de viktigste transportårene ut av vår region, er Nordlandsbanen. Her har regjeringen ikke lagt til rette for nye krysningsspor, ei heller en fortgang i innføring av nytt elektronisk signalsystem, ERTMS utover videreføring av bevilgning til innføring av nytt signalsystem fra tidligere år. Riktignok videreføres midler til innføringen, men BRUS mener dette må raskere implementeres på Nordlandsbanen.

Det viktigste regjeringen kan gjøre, og som regjeringens egne etater, og utredninger viser er at vi må styrke innsatsen på Nordlandsbanen. Da trenger vi et økt fokus på Nordlandsbanen. Vi må ha flere krysningsspor og vi må innføre nytt signalsystem fortere. Da kan vi flytte mer gods fra vegen over på jernbanen. I årets statsbudsjett er innsatsen på Nordlandsbanen alt for svak, sier Holmen.  


Annet: 
Regjeringen bruker 409,8 milliarder kroner fra Oljefondet for å få neste års statsbudsjett til å gå opp. Det tilsvarer 2,7 prosent av oljefondet. 

 1. Videreføring av arbeidene med utbedring av rv. 80 Sandvika–Sagelva i Fauske og Bodø kommune 

 2. Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024. 

 3. 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport 

 4. 135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon 

 5. I budsjettforslaget foreslår regjeringen en gründerpakke på 220 millioner kroner. Av disse går 70 millioner kroner til en styrking av Innovasjon Norge sine ordninger for etablerere og vekstselskap 

 6. Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til samhandlingstiltak i Helse Nord. Den foreslåtte bevilgningen skal støtte omstillingstiltak og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten om tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen. 

 7. Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til Nordnorsk Kunstmuseum med 2 millioner kroner knyttet til drift av museets nye avdeling i Bodø. 

 8. 1 million kroner til Nordlandsmuseet knyttet til samarbeidsprosjektet mellom Nordlandsmuseet og Árran lulesamisk senter om samisk utstilling i forbindelse med Bodø 2024. 

 9. Regjeringen foreslår 123 millioner kroner til byggeprosjektet Blått bygg i Bodø og 75,9 millioner kroner til utstyr og inventar. Blått bygg er planlagt ferdig i 2024. 

 10. Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til å styrke fagmiljøet i sørsamisk og lulesamisk ved Nord universitet. 

 11. Regjeringen foreslår samlet sett en rammebevilgning på 1,9 milliarder kroner til Nord universitet. Nord universitet har også studiested i Trøndelag. 

 12. Regjeringen foreslår å bevilge et innovasjonstilskudd til større og viktige batteriprosjekter av allmenneuropeisk interesse. Innovasjonstilskuddet har en øvre ramme på én milliard kroner over fem år, og vil ligge under Innovasjon Norge. 

 13. E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommune. Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet med å utbedre ferjekaiene. Prosjektet legger til rette for elektrifisering av ferjesambandene E6 Bognes–Skarberget og rv. 827 Drag–Kjøpsvik over Tysfjorden. 

 14. Regjeringen foreslår å sette av totalt 1,9 milliarder kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2024. Deriblant en rekke ruter mellom Bodø-Lofoten, Bodø – Helgeland. Og helikopterrute Værøy-Bodø 

 15. For å styrke den nasjonale evnen til alliert mottak i nord, foreslår regjeringen å videreføre og styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya og Bodø, BRUS er kjent med at det settes av 56 mill til formålet.

For sikkerhets- og beredskapsbyen Bodø er økt styrking til alliert mottak i Bodø et viktig grep i den sikkerhetspolitiske situasjonen nordområdene er i. Dette kan bety positive ringvirkninger for Bodø, sier Holmen   


Vedrørende Ny By Ny Flyplass:
Regjeringen fortsetter arbeidet med NBNF og foreslår å bevilge 1 528 millioner kroner til planlegging, kjøp av tomt og bygging av ny lufthavn i Bodø. Den nye lufthavnen skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag. I juni 2023 inngikk Avinor kontrakt med entreprenør om å bygge flysiden på den nye lufthavnen. Samtidig kunngjorde Avinor konkurranse om kontrakt for landsiden av ny flyplass, med blant annet bygging av ny terminal.